Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne problemy integracji europejskiej [WSE-EU-APIE] Semestr letni 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Aktualne problemy integracji europejskiej [WSE-EU-APIE]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 201 s. konferencyjna
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Bauer W., Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wyd. Czarne, Wołowiec 2016.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czachór Z., Grosse T., Paruch W. (red.), Integracja Europejska. Polska perspektywa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Legucka A., Walka z rosyjską dezinformacją w UE, PISM, 2019, https://www.pism.pl/publikacje/Walka_z_rosyjska_dezinformacja_w_Unii_Europejskiej.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wyd. Czarne, Wołowiec 2010.

Szczepanik M., Społeczeństwa wobec integracji europejskiej w trakcie pandemii, ”Biuletyn PISM” 20 listopada 2020.

Trojanowska-Strzęboszewska M., Zenderowski R., Imigracje jako wyzwania dla europejskiej polityki, w: Integracja europejska. Polska perspektywa, red. Z. Czachór, T. G. Grosse, W. Paruch, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Zielonka J., Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Zakres tematów:

1. Tendencje integracyjne i dezintegracyjne w procesie jednoczenia się Europy

2. Unia Europejska jako efekt powojennego procesu integracji w Europie

3. Unia Europejska w roku 2022 – diagnoza stanu integracji

4. Specyfika UE jako podmiotu prawnomiędzynarodowego. Czy UE jest organizacją międzynarodową?

5. Członkostwo w UE – istota i warunki akcesji.

6. Relacje UE z pozaunijnymi państwami europejskimi (Szwajcarią, Norwegią, Islandią oraz państwami Bałkanów Zachodnich)

7. Wiedza o UE a wizerunek UE w przestrzeni publicznej

8. Agenda polityczna UE i polityka europejska państw członkowskich

9. Stosunek społeczeństw europejskich do UE

10. Obywatelstwo UE – zakres praw i korzystanie z nich

11. Wyzwania kulturowe w procesie integracji europejskiej – tożsamość europejska a tożsamość narodowa.

12. Wyzwania społeczne w procesie integracji europejskiej – Imigracja do UE i polityka UE w tym zakresie

13. UE wobec wybranych problemów w zakresie gospodarczym, politycznym, geopolitycznym, społeczno-kulturowym (np. tendencje dezintegracyjne w procesie integracji na przykładzie Brexitu, UE wobec Federacji Rosyjskiej i agresji na Ukrainę, Polityka klimatyczna UE, problematyka praworządności w UE i procedura z art.7 TUE, polityka azylowa UE – ochrona granic a respektowanie prawa do azylu) – 3 spotkania

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Podczas zajęć stosowane są zróżnicowane metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny,

- quiz wiedzy,

- publiczne prezentowanie przygotowanych indywidualnie lub w grupie krótkich analiz nt. wybranych zagadnień,

- analiza zawartości treści lektur zadanych do przeczytania,

- "burza mózgów" nt. kwestii problemowych omawianych podczas zajęć,

- przygotowanie i wygłoszenie referatu ustnego (wraz prezentacją multimedialną) na wybrany temat.

Efekty uczenia się weryfikowane są na bieżąco poprzez ocenianie różnych form aktywności studentów w trakcie zajęć:

- quizu wiedzy,

- prezentowania przygotowanych indywidualnie lub w grupie analiz nt. wybranych zagadnień,

- dyskusji nt. treści zawartych w lekturach zadanych do przeczytania,

- "burzy mózgów" nt. kwestii problemowych omawianych podczas zajęć,

- przygotowania i wygłoszenia referatu ustnego (wraz prezentacją multimedialną) na wybrany temat.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskaną za dwa zasadnicze komponenty - oceniane w trakcie trwania zajęć:

A. aktywność wyrażająca się: prezentowaniem przygotowanych indywidualnie lub w grupie analiz nt. wybranych zagadnień, udziałem w dyskusjach dot. treści zawartych w lekturach zadanych do przeczytania, udziałem w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć - za aktywność przyznawane są każdorazowo punkty; uzyskanie 5 pkt w toku zajęć równe jest ocenie bardzo dobrej za ten komponent;

B. przygotowanie i wygłoszenie 60 min. referatu (wraz z prezentacją multimedialną) na wybrany temat dot. wyzwań w procesie integracji europejskiej. Referaty oceniane są w skali: 2-5.

Ocena końcowa może zostać obniżona na skutek większej niż dopuszczalna liczby nieusprawiedliwionych nieobecności studenta w zajęciach (więcej niż 2 nieobecności w semestrze).

Uwagi:

III rok I st.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)