Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja biblijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-TradycBibl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja biblijna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W06

FP1_U01

FP1_K01


Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę na temat Biblii (zgodnie z programem szkoły średniej).

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

L

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

1. Zapoznanie z Biblią i podłożem jej kształtowania ze szczególnym uwzględnieniem aspektu historyczno-literackiego.

2. Zdobycie umiejętności rozpoznawania podstawowych motywów, epizodów i idei biblijnych występujących w literaturze i kulturze w odróżnieniu od pozostałych recepcji religijnych oraz umiejętność charakterystyki biblijnych gatunków literackich i ich recepcji w literaturze polskiej.

3. Nabycie umiejętności prezentowania podstawowych zagadnień związanych z Biblią i jej obecnością w kulturze, prowadzenia dyskusji i krytycznej oceny określonych zjawisk związanych z recepcją Biblii w literaturze.

Zajęcia przygotowują studenta do zdobycia wymaganej podstawowej wiedzy o Biblii, jej funkcjonowaniu w kulturze i tradycji literackiej oraz o sposobach jej recepcji w literaturze i kulturze.

Zajęcia pozwalają studentowi zapoznać się i przyswoić właściwą terminologię związaną z literacką naturą Biblii, przygotowują do właściwego opisywania i charakteryzowania dzieła, w tym jego miejsca w literaturze i kulturze.

Zajęcia mają na celu przygotowanie do krytycznej oceny związków Biblii z jej recepcjami w literaturze, do umiejętności charakteryzowania natury tych relacji, wyszukiwania informacji w tym zakresie, publicznego prezentowania wyników pracy i dyskutowania na ten temat.

Literatura: (tylko po angielsku)

ou must read following biblical texts: Genesis; Exodus 1-20 & 32-34; Numbers 20-24; Joshua 1-6; Judges 10-16; 1 Samuel; 2 Samuel; 1 Kings 1-13 & 17-20; 2 Kings 1-8; Ruth; Tobit; Judith; Esther; Isaiah; Jeremiah; Ezekiel; Daniel; Jonah; Job, Canticle of Canticles, 2 Maccabees; Luke, John, Acts, Revelation.

Recommended readings (textbooks) broadening the issues: 1) Quesnel M., Gruson Ph., red., Mickiewicz F., red. n. pol. wyd., Biblia i jej kultura. t. 1. Stary Testament, t. 2. Jezus i Nowy Testament, tłum. J. Domańska-Gruszka, A. Loba, P. Tomczak, Ząbki 2008; 2) Starowieyski M., Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej, Wstęp, G. Ravasi, Kraków 2011.

Recommended reading in English:

There are many more books and articles which will be useful (they will be given during the course). This is just to help you to start.

1) Schanks H., ed., Ancient Israel. A Short History from Abraham to the Roman Destruction of the Temple, Washington 1988.

2) Kaiser W.C., Silva M., An Introduction to Biblical Hermeneutics. The Search for Meaning, Grand Rapids 1994.

3) Fee G.D., Stuart D., How to Read the Bible for All Its Worth: A Guide for Understanding the Bible, Grand Rapids 1993.

4) Longman III T., Literary Aproaches to Biblical Interpretation, Grand Rapids 1987.

5) Schmidt K.L., The Place of the Gospel in the General History of Literature, transl. by B.R. Mc Cane with an introduction by J. Riches, Columbia University of Souf Carolina Press 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W06; FP1_U01; FP1_K01

Opis efektów kształcenia

1) W zakresie zdobytej wiedzy student:

a) podaje podstawowe informacje na temat literackich oraz historyczno-kulturowych kontekstów powstawania i interpretacji Biblii;

b) wyjaśnia sposoby oddziaływania Biblii na język i literaturę polską;

c) rozpoznaje pochodzenie i sens podstawowych wątków i motywów biblijnych oraz odróżnia je od motywów innych tradycji kultury.

2) W zakresie nabytych umiejętności student:

a) wyszukuje, ocenia i selekcjonuje informacje dotyczące funkcjonowania Biblii w kulturze europejskiej i referuje odnośne tematy na podstawie zdobytych źródeł, prezentując wyniki poszukiwań przy pomocy prezentacji multimedialnych.

b) analizuje tekst biblijny w przekładzie polskim przy pomocy podstawowych narzędzi badawczych stosowanych w literaturoznawstwie, uwzględniając kontekst analizowanego tekstu i związki zachodzące pomiędzy biblijnymi bohaterami i tematami a ideami funkcjonującymi w kulturze.

3) W zakresie nabywania kompetencji społecznych, aktywnie uczestnicząc w zajęciach, student:

- zdobywa świadomość Biblii jako części dziedzictwa starożytnej kultury bliskowschodniej i śródziemnomorskiej

- rozumie wagę odpowiedzialności za zachowanie tego dziedzictwa

- potrafi we właściwy sposób przekazywać podstawową wiedzę związaną z Biblią i dyskutować na temat jej rangi w tradycji literatury.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu studenta obowiązuje:

1. Kolokwium z materiału introdukcyjnego oraz ze znajomości treści wyznaczonych ksiąg biblijnych

2. Przygotowanie wyznaczonego tematu i zaprezentowanie go na zajęciach w określonym terminie (tematy podawane podczas zajęć) - praca w małym zespole.

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach, wspólna dyskusja nad omawianymi zagadnieniami, z uwzględnieniem uprzedniego przygotowania materiałów do dyskusji.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dorota Muszytowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3c925d8a60e248ef8a46d971529ca876%40thread.tacv2/conversations?groupId=15857d26-9082-4116-ac64-b6d96ea0ff1b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Godzinowy nakład pracy studenta 2 ECTS związany jest z obowiązkowym uczestnictwem w 30 godzinach zajęć (0,75 ECTS) oraz z dodatkowym czasem, który student powinien poświęcić na zapoznanie się z tekstem źródłowym (20 godzin - 0, 75 ECTS), na opanowanie wymaganego materiału z zajęć (5 godzin - 0,25 ECTS) oraz na pracę zespołową (5 godzin - 0, 25 ECTS), polegającą na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na wyznaczony temat i przedstawieniu wyników pracy zespołu podczas zajęć.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dorota Muszytowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student do zaliczenia przedmiotu zobowiązany jest do:

1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach - 0,75 ECTS

2. przygotowania prezentacji na zaliczenie - 10 godzin - 0,25 ECTS

3. przygotowania do kolokwium końcowego (opanowanie materiału dyskutowanego na zajęciach oraz zapoznanie się z wyznaczonym zakresem tekstu źródłowego) - 30 godzin - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)