Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Arcydzieła literatury światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-2-C-ArcLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arcydzieła literatury światowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W07

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wspólna lektura wybranych arcydzieł literatury światowej. Zamiast pobieżnego przeglądu 100 arcydzieł, zajęcia – utrzymane w mieszanej formule, łączącej elementy wykładu z konwersatorium – proponują wspólną lekturę wybitnych tekstów wedle metody, która polega na wszechstronnym analizowaniu „gęstych” miejsc tekstu: nazw własnych, aluzji, osobliwości stylistycznych, fragmentów ciemnych, zagadkowych.

W ramach zajęć studenci będą analizować i interpretować po uprzedniej lekturze wybrane utwory literackie, które wpłynęły na kulturę, przy jednoczesnej ich klasyfikacji jako arcydzieł oraz charakteru uniwersalnego i dystynktywnego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studentka/student:

EU1- zna podstawowy dorobek literatury światowej, zna związki współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury światowej;

EU2 - ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury powszechnej, zna kanoniczne dzieła literatury światowej i ich konteksty kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem literatury i kultury antycznej, w tym: biblijnej oraz najnowszej literatury europejskiej (ma podstawową wiedzę o przekładach, najważniejszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach);

EU3 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę i interpretację omawianego (arcy)dzieła literackiego

w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

EU4 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami badaczy literatury powszechnej, jest gotów do zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną

student wymienia i prezentuje większość omawianych dzieł i zagadnień, w stopniu dostatecznym rozpoznaje i rozróżnia główne dzieła, nurty i prądy literatury powszechnej. Student formułuje podstawowe opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje elementarnej historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student dostatecznie posługuje się terminami i pojęciami (arcydzieło, tajemnice arcydzielności, historia literatury jako historia arcydzieł, arcydzieło i kanon, literatura powszechna, literatura światowa, Weltliteratur, World Literature).

Na ocenę dobrą

student wymienia i prezentuje większość omawianych dzieł i zagadnień, w stopniu dobrym rozpoznaje i rozróżnia główne dzieła, nurty i prądy literatury powszechnej. Student formułuje opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student posługuje się terminami i pojęciami (arcydzieło, tajemnice arcydzielności, historia literatury jako historia arcydzieł, arcydzieło i kanon, literatura powszechna, literatura światowa, Weltliteratur, World Literature).

Na ocenę bardzo dobrą

student wymienia i prezentuje omawiane dzieła i zagadnienia, sprawnie rozróżnia główne dzieła, nurty i prądy literatury powszechnej. Student umiejętnie formułuje opinie o literaturze w oparciu o bardzo dobrą znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student umiejętnie posługuje się terminami i pojęciami (arcydzieło, tajemnice arcydzielności, historia literatury jako historia arcydzieł, arcydzieło i kanon, literatura powszechna, literatura światowa, Weltliteratur, World Literature).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac278dabfd84c48a58111294cc8659c7f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a8aabda2-ce8a-4071-adbc-e60e248b479b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ECTS, w tym:


1 pkt ECTS - 30 h - udział w zajęciach

1 pkt ECTS - 30 h - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do zajęć, wykonywanie zadań, pisanie pracy semestralnej)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach 30 godz. = 1 ECTS

samodzielna lektura 60 godz. = 1 ECTS

suma: 90 godz. = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu ukazanie różnych aspektów klasyfikacji utworów literackich, w tym zwłaszcza ukazanie złożonych koncepcji arcydzieła w literaturze. Poszczególne zajęcia będą poświęcone analizie wybranych arcydzieł literackich w ujęciu problemowym.

Pełny opis:

Dzieło literackie, arcydzieło, kanon

Epika rycerska. Cykl karoliński cykl arturiański

Literatura średniowiecznej Europy jako źródło inspiracji

Dante Alighieri, Boska komedia

Powieść łotrzykowska

Groteska

Dramat szekspirowski

Powiastka filozoficzna

Faustowskie dylematy

Ludzkie komedie

Arcydzieła niepokojące

Innowacje/skandale/zapominanie

Literatura:

Pieśń o Rolandzie

Tristan i Izolda

Dante Alighieri, Boska komedia

Miguel de Cervantes, Przemyślny szlachcic don Kihot z Manczy

F. Rabelais, Gargantua i Pantagruel

W. Szekspir, Sen nocy letniej

Voltaire, Kandyd czyli optymizm

J.W. Goethe, Faust

H. Balzac, Komedia ludzka (wybrany utwór)

F. Kafka, Proces

Ch. Baudelaire - wybór wierszy

M. Maeterlinck, Ślepcy

F. Pessoa,, Księga niepokoju

Georgi Gospodinov, Powieść naturalna

Wymagania wstępne:

Dyżur dr hab. Anny Szczepan-Wojnarskiej prof. ucz.

środy, godz. 10.00-11.30

Dewajtis 5, s. 421

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)