Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Masterpieces of World Literature

General data

Course ID: WH-FP-I-2-C-ArcLit
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Masterpieces of World Literature
Name in Polish: Arcydzieła literatury światowej
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 OR 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literary studies

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FP1_W07

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wspólna lektura wybranych arcydzieł literatury światowej. Zamiast pobieżnego przeglądu 100 arcydzieł, zajęcia – utrzymane w mieszanej formule, łączącej elementy wykładu z konwersatorium – proponują wspólną lekturę wybitnych tekstów wedle metody, która polega na wszechstronnym analizowaniu „gęstych” miejsc tekstu: nazw własnych, aluzji, osobliwości stylistycznych, fragmentów ciemnych, zagadkowych.

W ramach zajęć studenci będą analizować i interpretować po uprzedniej lekturze wybrane utwory literackie, które wpłynęły na kulturę, przy jednoczesnej ich klasyfikacji jako arcydzieł oraz charakteru uniwersalnego i dystynktywnego.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Studentka/student:

EU1- zna podstawowy dorobek literatury światowej, zna związki współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury światowej;

EU2 - ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury powszechnej, zna kanoniczne dzieła literatury światowej i ich konteksty kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem literatury i kultury antycznej, w tym: biblijnej oraz najnowszej literatury europejskiej (ma podstawową wiedzę o przekładach, najważniejszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach);

EU3 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę i interpretację omawianego (arcy)dzieła literackiego

w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

EU4 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami badaczy literatury powszechnej, jest gotów do zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę dostateczną

student wymienia i prezentuje większość omawianych dzieł i zagadnień, w stopniu dostatecznym rozpoznaje i rozróżnia główne dzieła, nurty i prądy literatury powszechnej. Student formułuje podstawowe opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje elementarnej historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student dostatecznie posługuje się terminami i pojęciami (arcydzieło, tajemnice arcydzielności, historia literatury jako historia arcydzieł, arcydzieło i kanon, literatura powszechna, literatura światowa, Weltliteratur, World Literature).

Na ocenę dobrą

student wymienia i prezentuje większość omawianych dzieł i zagadnień, w stopniu dobrym rozpoznaje i rozróżnia główne dzieła, nurty i prądy literatury powszechnej. Student formułuje opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student posługuje się terminami i pojęciami (arcydzieło, tajemnice arcydzielności, historia literatury jako historia arcydzieł, arcydzieło i kanon, literatura powszechna, literatura światowa, Weltliteratur, World Literature).

Na ocenę bardzo dobrą

student wymienia i prezentuje omawiane dzieła i zagadnienia, sprawnie rozróżnia główne dzieła, nurty i prądy literatury powszechnej. Student umiejętnie formułuje opinie o literaturze w oparciu o bardzo dobrą znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student umiejętnie posługuje się terminami i pojęciami (arcydzieło, tajemnice arcydzielności, historia literatury jako historia arcydzieł, arcydzieło i kanon, literatura powszechna, literatura światowa, Weltliteratur, World Literature).

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Burta
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac278dabfd84c48a58111294cc8659c7f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a8aabda2-ce8a-4071-adbc-e60e248b479b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Burta
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 pkt ECTS, w tym:


1 pkt ECTS - 30 h - udział w zajęciach

1 pkt ECTS - 30 h - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do zajęć, wykonywanie zadań, pisanie pracy semestralnej)


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Szczepan-Wojnarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach 30 godz. = 1 ECTS

samodzielna lektura 60 godz. = 1 ECTS

suma: 90 godz. = 2 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu ukazanie różnych aspektów klasyfikacji utworów literackich, w tym zwłaszcza ukazanie złożonych koncepcji arcydzieła w literaturze. Poszczególne zajęcia będą poświęcone analizie wybranych arcydzieł literackich w ujęciu problemowym.

Full description: (in Polish)

Dzieło literackie, arcydzieło, kanon

Epika rycerska. Cykl karoliński cykl arturiański

Literatura średniowiecznej Europy jako źródło inspiracji

Dante Alighieri, Boska komedia

Powieść łotrzykowska

Groteska

Dramat szekspirowski

Powiastka filozoficzna

Faustowskie dylematy

Ludzkie komedie

Arcydzieła niepokojące

Innowacje/skandale/zapominanie

Bibliography: (in Polish)

Pieśń o Rolandzie

Tristan i Izolda

Dante Alighieri, Boska komedia

Miguel de Cervantes, Przemyślny szlachcic don Kihot z Manczy

F. Rabelais, Gargantua i Pantagruel

W. Szekspir, Sen nocy letniej

Voltaire, Kandyd czyli optymizm

J.W. Goethe, Faust

H. Balzac, Komedia ludzka (wybrany utwór)

F. Kafka, Proces

Ch. Baudelaire - wybór wierszy

M. Maeterlinck, Ślepcy

F. Pessoa,, Księga niepokoju

Georgi Gospodinov, Powieść naturalna

Wymagania wstępne: (in Polish)

Dyżur dr hab. Anny Szczepan-Wojnarskiej prof. ucz.

środy, godz. 10.00-11.30

Dewajtis 5, s. 421

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)