Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-2-Poetyka-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka cz. II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03, FP1_W10, FP1_U03, FP1_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca konstrukcji dzieła literackiego na poziomie licealnym, jak i ta zdobyta w ramach Poetyki cz. I z zakresu wersyfikacji i stylistyki.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć na drugim roku studenci zapoznają się z problemami i ustaleniami kluczowych dziedzin poetyki: kompozycji dzieła literackiego (semestr pierwszy) i genologii (semestr drugi). Zajęcia podzielone są na tematyczne bloki odpowiadające wymienionym dziedzinom. Część zajęć semestru letniego podnosi również problematykę podstawowych kategorii estetycznych (piękna, wzniosłości, groteski, ironii, tragizmu, komizmu).

Pełny opis:

Zajęcia dotyczące wybranych problemów kompozycji dzieła literackiego ukazują te kwestie przede wszystkim w drodze wnikliwych analiz mniejszych form prozatorskich (opowiadań). Praca analityczna z tekstami literackimi, dopełniona lekturą publikacji teoretycznych, wprowadza kategorie-narzędzia i ich definicje, potrzebne w refleksji genologicznej, a także - w pewnym stopniu - tematologicznej.

Ćwiczenia poświęcone problematyce genologicznej zorganizowane są wokół wnikliwej lektury poezji oraz opracowań naukowych, dających zaplecze rozważaniom teoretycznym. Zagadnienia genologii prezentowane są z uprzywilejowaniem perspektywy komunikacyjnej oraz kładą nacisk na umiejscowienie dzieła w adekwatnym kontekście estetycznym. Całość kursu (Poetyka cz. II, sem. zimowy i letni) zamykają zajęcia dotyczące współczesnej sytuacji i stanu poetyki jako dziedziny badań literackich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu tego działu poetyki, który dotyczy kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego);

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego (szczególnie epickiego), których podstawowym punktem odniesienia jest kwestia kompozycji tegoż;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego) oraz samodzielnie przeprowadzać jego analizę i interpretację;

FP1_K01 - zachowuje otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie zaś epickiego) z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

FP1_W03

- na ocenę bardzo dobrą: Student zna wszystkie wprowadzone podstawowe terminy, teorie i nurty metodologiczne z zakresu tego działu poetyki, którym jest kompozycja dzieła literackiego (szczególnie epickiego);

- na ocenę dobrą: Student zna większość wprowadzonych podstawowych terminów, teorii i nurtów metodologicznych z zakresu tego działu poetyki, którym jest kompozycja dzieła literackiego (szczególnie epickiego);

- na ocenę dostateczną: Student zna wybrane wprowadzone podstawowe terminy, teorie i nurty metodologiczne z zakresu tego działu poetyki, którym jest kompozycja dzieła literackiego (szczególnie epickiego).

FP1_W10

- na ocenę bardzo dobrą: Student świetnie orientuje się we współczesnych metodach analizy i interpretacji dzieła literackiego (szczególnie epickiego), których podstawowym punktem odniesienia jest kwestia kompozycji tegoż;

- na ocenę dobrą: Student orientuje się w większości współczesnych metod analizy i interpretacji dzieła literackiego (szczególnie epickiego), których podstawowym punktem odniesienia jest kompozycja tegoż;

- na ocenę dostateczną: Student orientuje się tylko w wybranych współczesnych metodach analizy i interpretacji dzieła literackiego (szczególnie epickiego), których podstawowym punktem odniesienia jest kompozycja tegoż.

FP1_U03

- na ocenę bardzo dobrą: Student potrafi posługiwać się wszystkimi podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego) oraz samodzielnie przeprowadzać analizę i interpretację utworu (epickiego);

- na ocenę dobrą: Student potrafi posługiwać się większością podstawowych terminów i narzędzi badawczych poetologicznych z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego) oraz samodzielnie przeprowadzać jego analizę, potrafi także w dużym zakresie samodzielnie poprawnie zinterpretować utwór;

- na ocenę dostateczną: Student potrafi posługiwać się tylko wybranymi podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego); zarówno w wypadku analizy jak i interpretacji utworu w ograniczonym zakresie potrafi samodzielnie poprawnie oba przeprowadzić.

FP1_K01

- na ocenę bardzo dobrą: zachowuje dużą otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego) z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi;

- na ocenę dobrą: zachowuje znaczną otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego) z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi;

- na ocenę dostateczną: zachowuje niewielką otwartość na konfrontowanie posiadanej wiedzy z zakresu kompozycji dzieła literackiego (szczególnie epickiego) z najnowszymi ustaleniami poetologicznymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość konstrukcji dzieła literackiego na poziomie wiedzy licealnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Beata Garlej, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej, Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

[2,5 pkt ECTS podług programu studiów 2021/22]:

-udział w zajęciach - 30 godz.

-przygotowanie do ćwiczeń (lektura obowiązkowa) - 15 godz.

-przygotowanie konspektu pracy całorocznej - 15 godz.

-przygotowanie do sprawdzianu semestralnego - 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Garlej, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Garlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

[2 pkt ECTS za każdy semestr (łącznie 4) podług programu studiów 2022/23]:

-udział w zajęciach - 30 godz.

-przygotowanie do ćwiczeń (lektura obowiązkowa) - 15 godz.

-przygotowanie konspektu pracy całorocznej - 5 godz.

-przygotowanie do sprawdzianu semestralnego - 10 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)