Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania treścią w internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-SysZarzTr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy zarządzania treścią w internecie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W07

KU1_U07

KU1_K02

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera i internetu.

Pełny opis:

elem przedmiotu jest zapoznanie studenta informatycznymi systemami zarządzania (ang. CMS - Content Management System), z ukierunkowaniem na treść zamieszczaną w internecie, jak i z technologiami teleinformatycznymi. Tytułowe zagadnienie będzie prezentowane od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Cele towarzyszące to m.in. nabycie umiejętności oraz doskonalenie kompetencji w odniesieniu do technik internetowych i teleinformatycznych, zasobów on-line, projektowania UX, dostępności cyfrowej, a także zastosowania CMS w instytucjach kultury, zarządzaniu zasobami, jak i inicjatywach społecznokulturowych.

Praktycznym efektem będzie przeprowadzenie analizy i przygotowanie koncepcji systemu zarządzania treścią w internecie w odniesieniu do przykładowych projektów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W07 - student/ka (1) definiuje podstawowe terminy dotyczące CMS, (2) nazywa, a zarazem (3) dobiera określone elementy projektów, jak i realizacji CMS, głównie w odniesieniu do projektów związanych z upowszechnianiem kultury, animacją życia kulturalnego, a także w zarządzaniu kulturą.

U07 - student/ka (4) posługuje się podstawowymi terminami z zakresu CMS w języku obcym (angielskim).

K02 - student/ka (5) potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w odniesieniu do działań teoretycznych i praktycznych związanych z projektami CMS.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt W07:

- dostateczny/3 – (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) posiada podstawową wiedzę w zakresie zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami, zna definicje oraz podstawową terminologię, korzysta z literatury przedmiotu (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela);

- dobry/4 – posiada podstawową wiedzę w zakresie zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS) – w odniesieniu do większości zagadnień związanych z tematyką zajęć; poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami, zna definicje oraz podstawową terminologię, korzysta z literatury przedmiotu – w odniesieniu do większości zagadnień związanych z tematyką zajęć;

- bardzo dobry/5 – posiada pełną wiedzę w zakresie zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); poprawnie posługuje się wszystkimi pojęciami, zna definicje oraz terminologię, korzysta z literatury przedmiotu – ww. elementy prezentuje samodzielnie.

Efekt U07:

- dostateczny/3 – (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) potrafi posługiwać się podstawową wiedzą w zakresie zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS) – dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim); potrafi poprawnie posługiwać się podstawowymi pojęciami, definicjami oraz podstawową terminologią, korzysta z literatury przedmiotu (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) – dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim);

- dobry/4 – w odniesieniu do większości zagadnień związanych z tematyką zajęć (dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim)), potrafi posługiwać się podstawową wiedzą w zakresie zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); potrafi poprawnie posługiwać się podstawowymi pojęciami, definicjami oraz podstawową terminologią, potrafi korzystać z literatury przedmiotu - w odniesieniu do większości zagadnień związanych z tematyką zajęć (dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim);

- bardzo dobry/5 – posiada pełną wiedzę (dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim)) w zakresie w odniesieniu zagadnień związanych z tematyką zajęć – ww. elementy prezentuje samodzielnie; potrafi posługiwać się (dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim) pełną wiedzą w zakresie zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); potrafi korzystać z literatury przedmiotu - w odniesieniu do większości zagadnień związanych z tematyką zajęć (dotyczy terminów w mowie i piśmie w języku obcym (np. angielskim).

Efekt K02:

- dostateczny/3 – (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) wykazuje przygotowanie do wykorzystania zdobytej wiedzy w odniesieniu do zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); wykazuje (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) przygotowanie w odniesieniu do rozwiązań teoretycznych i praktycznych, związanych z tematyką zajęć;

- dobry/4 – wykazuje przygotowanie do wykorzystania większości zdobytej wiedzy w odniesieniu do zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); wykazuje przygotowanie w odniesieniu do większości rozwiązań teoretycznych i praktycznych, związanych z tematyką zajęć;

- bardzo dobry/5 – wykazuje pełne przygotowanie do wykorzystania zdobytej wiedzy w odniesieniu do zasad upowszechniania kultury, metod animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą (z zastosowaniem CMS); wykazuje pełne przygotowanie w odniesieniu do wszystkich rozwiązań teoretycznych i praktycznych, związanych z tematyką zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marta Lewandowska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Marta Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Rafał Zapłata, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Rafał Zapłata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie / udział bezpośredni 15 godz. – uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie zajęć itp..

Praca własna / 15 godzin – samodzielne przygotowanie się do zaliczenia, samodzielna lektura, przygotowanie i prezentacja pracy, przygotowanie się do zajęć.

Suma godzin: 30 = 1 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Ciborowski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Mateusz Ciborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)