Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Philosophical Concepts of Culture Part 2

General data

Course ID: WH-KU-II-2-FiloKonKu
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Philosophical Concepts of Culture Part 2
Name in Polish: Filozoficzne koncepcje kultury cz. II
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Short description: (in Polish)

Celem ćwiczeń będzie zapoznanie z wybranymi przykładami refleksji filozoficznej nad kulturą współczesną.

Kulturę określa się często jako sumę wytworów człowieka, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych. Kultura to zatem również świat rzeczy, przedmiotów, czy obiektów. Głównym tematem konwersatorium będzie filozoficzna refleksja nad rzeczami rozumianymi jako towary oraz dary.

Full description: (in Polish)

Tematem ćwiczeń będzie filozoficzna refleksja nad kulturą w perspektywie materialnej. Najbardziej radykalną materialistyczną teorią kultury stworzył Karol Marksa odkrywając w ekonomii czynnik determinujący życie społeczne. Był on pionierem refleksji nad zjawiskiem towaru, tj. przedmiotów mających rynkową cenę. Masowa produkcja towarów to zjawisko par excellence nowoczesne. Na ćwiczeniach zajmiemy się refleksją nad naturą epoki nowoczesnej, której prekursorem był Baudelaire.

Przewodnikiem po fenomenach nowoczesności będzie niemiecki filozof Walter Benjamin, kontynuator refleksji Marksa i Baudelaire’a. W swoich analizach paryskich pasaży - pierwszych świątyń handlu - budowli ze szkła i metalu na pograniczu jawy i snu, w których sprawowany jest kult fetysza towaru dostrzegł on symbol kondycji nowoczesnego człowieka.

Na koniec cyklu ćwiczeń, koncepcji widzącej społeczeństwo przez pryzmat krążenia towarów przeciwstawimy podejście Marcela Mauss’a, który społeczeństwo postrzega jako systemu krążenia darów.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Po ukończeniu kursu student/ka:

- zna najważniejsze XX-wieczne filozoficzne ujęcia kultury (KU2_W04),

- potrafi dokonać powiązania różnych prądów filozoficznych (KU2_W04)

- potrafi powiązać określone tezy filozoficzne z szerszym kontekstem społeczno-kulturowym (KU2_W09)

- potrafi krytycznie przeanalizować aktualne zjawiska społeczno-kulturowe, wykorzystując konkretne stanowiska filozoficzne (KU2_W09, KU2_U13)

- potrafi krytycznie odnieść się określonych poglądów filozoficznych, wykorzystując własne przemyślenia oraz stanowiska polemiczne (KU2_U13);

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy współczesnych tekstów kultury, zwłaszcza jej produktów medialnych, kultury popularnej i masowej (KU2_U15);

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceniania: sprawdzian pisemny

Na ocenę dostateczną: podstawowa znajomość omawianych lektur i koncepcji.

Na ocenę dobrą: znajomość omawianych tekstów i koncepcji oraz dostrzeganie wzajemnych powiązań.

Na ocenę bardzo dobrą: znajomość omawianych tekstów i koncepcji, dostrzeganie ich wzajemnych zależności oraz umiejętność zastosowania do analizy współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Group instructors: Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest refleksja nad wybranymi aspektami kultury współczesnej z perspektywy filozoficznej.

Kulturę określa się często jako sumę wytworów człowieka, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych. Kultura to zatem również rzeczy, przedmioty, obiekty. Głównym tematem konwersatorium będzie filozoficzna refleksja nad rzeczami rozumianymi jako towary oraz dary.

Full description: (in Polish)

Tematem ćwiczeń będzie filozoficzna refleksja nad kulturą w perspektywie materialnej. Najbardziej radykalną materialistyczną teorią kultury stworzył Karol Marksa odkrywając w ekonomii czynnik determinujący ludzkie życie. Marks był pionierem refleksji nad zjawiskiem towaru – przedmiotów mających rynkową cenę. Masowa produkcja towarów to zjawisko par excellence nowoczesne. Na ćwiczeniach zajmiemy się refleksją nad naturą epoki nowoczesnej, której prekursorem był Baudelaire. Emblematycznym zjawiskiem ją charakteryzującym są wielkie metropolie o szerokich bulwarach, po których przemieszczają się tłumy ludzi. Nowoczesność to również przyspieszenie, którego symbolem są omnibusy i pociągi.

Przewodnikiem po tych fenomenach nowoczesności będzie niemiecki filozof Walter Benjamin – kontynuator refleksji Marksa i Baudelaire’a. W swoich analizach paryskich pasaży czy arkad, pierwszych świątyń handlu, budowli ze szkła i metalu na pograniczu jawy i snu, w których dokonuje się kult fetysza towaru dostrzegł on symbol kondycji nowoczesnego człowieka.

Na koniec cyklu zajęć, koncepcji widzącej w społeczeństwie systemem krążenia towarów przeciwstawimy koncepcję Marcela Mauss’a, który społeczeństwo postrzega jako systemu krążenia darów.

Bibliography: (in Polish)

Lektury podstawowe:

S. Freud, Totem i tabu, tłum. M. Poręba, R. Reszke [w:] Pisma społeczne, Warszawa 1998, s. 241-375.

R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, tłum. E. Burska, Warszawa 2002.

K. Marks, Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica, [w:] Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1.

Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, tłum. J. Guze, Gdańsk 1998.

W. Benjamin, Paryż, stolica XIX wieku, tłum I. Kania, [w:] W. Benjamin, Pasaże, Kraków 2006, s. 33-61.

M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwa archaicznych, przeł. K. Pomian, [w:] tenże, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, s. 211-415

E. Cassirer, Forma a technika, tłum. I. i S. Sellmer, [w:] E. Schulz (red.), Kultura techniki, Poznań 2001, s. 246-284.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS:

- udział w zajęciach - 15h

- konsultacje - 30h

- przygotowanie i realizacja zadań badawczych - 75h


4 pkt. ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest refleksja nad wybranymi aspektami kultury współczesnej z perspektywy filozoficznej.

Kulturę określa się często jako sumę wytworów człowieka, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych. Kultura to zatem również rzeczy, przedmioty, obiekty. Głównym tematem konwersatorium będzie filozoficzna refleksja nad rzeczami rozumianymi jako towary oraz dary.

Full description: (in Polish)

Tematem ćwiczeń będzie filozoficzna refleksja nad kulturą w perspektywie materialnej. Najbardziej radykalną materialistyczną teorią kultury stworzył Karol Marksa odkrywając w ekonomii czynnik determinujący ludzkie życie. Marks był pionierem refleksji nad zjawiskiem towaru – przedmiotów mających rynkową cenę. Masowa produkcja towarów to zjawisko par excellence nowoczesne. Na ćwiczeniach zajmiemy się refleksją nad naturą epoki nowoczesnej, której prekursorem był Baudelaire. Emblematycznym zjawiskiem ją charakteryzującym są wielkie metropolie o szerokich bulwarach, po których przemieszczają się tłumy ludzi. Nowoczesność to również przyspieszenie, którego symbolem są omnibusy i pociągi.

Przewodnikiem po tych fenomenach nowoczesności będzie niemiecki filozof Walter Benjamin – kontynuator refleksji Marksa i Baudelaire’a. W swoich analizach paryskich pasaży czy arkad, pierwszych świątyń handlu, budowli ze szkła i metalu na pograniczu jawy i snu, w których dokonuje się kult fetysza towaru dostrzegł on symbol kondycji nowoczesnego człowieka.

Na koniec cyklu zajęć, koncepcji widzącej w społeczeństwie systemem krążenia towarów przeciwstawimy koncepcję Marcela Mauss’a, który społeczeństwo postrzega jako systemu krążenia darów.

Bibliography: (in Polish)

Lektury podstawowe:

S. Freud, Totem i tabu, tłum. M. Poręba, R. Reszke [w:] Pisma społeczne, Warszawa 1998, s. 241-375.

R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, tłum. E. Burska, Warszawa 2002.

K. Marks, Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica, [w:] Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1.

Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, tłum. J. Guze, Gdańsk 1998.

W. Benjamin, Paryż, stolica XIX wieku, tłum I. Kania, [w:] W. Benjamin, Pasaże, Kraków 2006, s. 33-61.

M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwa archaicznych, przeł. K. Pomian, [w:] tenże, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, s. 211-415

E. Cassirer, Forma a technika, tłum. I. i S. Sellmer, [w:] E. Schulz (red.), Kultura techniki, Poznań 2001, s. 246-284.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS:

- udział w zajęciach - 15h

- konsultacje - 30h

- przygotowanie i realizacja zadań badawczych - 75h


4 pkt. ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:
Bibliography:
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)