Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Modern Art of Poland

General data

Course ID: WNHS-HS-PNP
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Modern Art of Poland
Name in Polish: Plastyka nowożytna Polski
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

art studies

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość sztuki średniowiecza, historii polski.

Short description: (in Polish)

Historia plastyki nowożytnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, malarstwa i rzeźby, począwszy od renesansu i manieryzmu, wczesnego i dojrzałego baroku, późnego baroku aż po rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym.

Full description: (in Polish)

Historia plastyki nowożytnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, malarstwa i rzeźby, począwszy od renesansu i manieryzmu, wczesnego i dojrzałego baroku, późnego baroku aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Poszczególne tematy: początki sztuki renesansu, sztuka renesansu w latach 1540 - 1570, manieryzm na terenie Rzeczypospolitej, manieryzm niderlandzki w Polsce, wczesny i dojrzały barok, późny barok i rokoko w Polsce.

Bibliography: (in Polish)

Fischinger Andrzej, Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969; Gębarowicz Mieczysław, Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu w Polsce, Toruń 1962; Jakimowicz Teresa, Temat historyczny w sztuce epoki ostatnich Jagiellonów, Warszawa - Poznań 1985, Mańkowski Tadeusz, Dzieje wnętrz wawelskich, wyd. 2, Warszawa 1957; Miłobędzki Adam, Architektura polska XVII wieku, y. 1-2, Warszawa 1980; Szablowski Jerzy, Architektura renesansowa i manierystyczna w Polsce. Zarys, Kraków 1965; Artyści włoscy w Polsce XV - XVIII wiek, Warszawa, 2004; Chruścicki Juliusz, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974; Chruścicki Juliusz, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587 - 1668, Warszawa 1983; Chrzanowski Tadeusz, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa 1998; Karpowicz Mariusz, Barok w Polsce, Warszawa 1988; Karpowicz Mariusz, Sztuka polska XVII wieku, Warszawa 1975; Tatarkiewicz Władysław, O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura i rzeźba, Warszawa 1966; Tomkiewicz Władysław, Z dziejów polskiego mecenatu artystycznego w wieku XVII, Wrocław 1952;

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki polskiej XV-XVIII w., zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

Student zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, posiada znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia, w tym wyniki badań opublikowane na łamach czasopism.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historycznym i kulturowym.

Student umie posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki.

Jest gotowy do współpracy i podejmowania działań na rzecz

środowiska społecznego. Jest również przygotowany do dalszego, samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych czy dostępnych publikacji naukowych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin ustny na koniec II semestru składający się z trzech pytań otwartych.

Obecność i aktywność na wykładzie.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Janusz Nowiński
Group instructors: Janusz Nowiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Janusz Nowiński
Group instructors: Janusz Nowiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne: (in Polish)

znajomość nowożytnej historii Polski oraz terminologii ze wstępu do plastyki

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 25 places more information
Coordinators: Emilian Prałat
Group instructors: Emilian Prałat
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Piotr Chabiera
Group instructors: Piotr Chabiera
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Piotr Chabiera
Group instructors: Piotr Chabiera
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Student:

- Ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju sztuki, obejmującą zaawansowaną terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki

- Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie sztuki polskiej doby nowożytnej.

- Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofii i literatury.

-Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych.

-Ma świadomość kompleksowych przemian kultury, złożoności i historycznej zmienności jej znaczeń.

Umiejętności:

- Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym umie korzystać z zasobów internetowych i komputerowych baz danych instytucji kultury. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki.

-Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników.

-Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności.

-Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

-Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z powołaniem się na poglądy badaczy. Umie formułować wnioski.

-Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z w języku polskim i obcym na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.

-Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku polskim i obcym, połączonej z poprawnym opracowaniem maszynopisu z aparatem badawczym i prezentacji fotografii dzieł sztuki.

Kompetencje:

-Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

-Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

-Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych jego form.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Historia plastyki nowożytnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, malarstwa i rzeźby, począwszy od renesansu i manieryzmu, wczesnego i dojrzałego baroku, późnego baroku aż po rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym

Full description: (in Polish)

Historia plastyki nowożytnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, malarstwa i rzeźby, począwszy od renesansu i manieryzmu, wczesnego i dojrzałego baroku, późnego baroku aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Poszczególne tematy: początki sztuki renesansu, sztuka renesansu w latach 1540 - 1570, manieryzm na terenie Rzeczypospolitej, manieryzm niderlandzki w Polsce, wczesny i dojrzały barok, późny barok i rokoko w Polsce.

Bibliography: (in Polish)

Fischinger Andrzej, Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969; Gębarowicz Mieczysław, Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu w Polsce, Toruń 1962; Jakimowicz Teresa, Temat historyczny w sztuce epoki ostatnich Jagiellonów, Warszawa - Poznań 1985, Mańkowski Tadeusz, Dzieje wnętrz wawelskich, wyd. 2, Warszawa 1957; Miłobędzki Adam, Architektura polska XVII wieku, y. 1-2, Warszawa 1980; Szablowski Jerzy, Architektura renesansowa i manierystyczna w Polsce. Zarys, Kraków 1965; Artyści włoscy w Polsce XV - XVIII wiek, Warszawa, 2004; Chruścicki Juliusz, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974; Chruścicki Juliusz, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587 - 1668, Warszawa 1983; Chrzanowski Tadeusz, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa 1998; Karpowicz Mariusz, Barok w Polsce, Warszawa 1988; Karpowicz Mariusz, Sztuka polska XVII wieku, Warszawa 1975; Tatarkiewicz Władysław, O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura i rzeźba, Warszawa 1966; Tomkiewicz Władysław, Z dziejów polskiego mecenatu artystycznego w wieku XVII, Wrocław 1952;

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania:

udział w wykładzie, praca własna studenta, przygotowanie do egzaminu.Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na wykładzie.

Udział w egzaminie w formie ustnej.

Egzamin będzie się składał z trzech pytań otwartych

Student do egzaminu musi opracować tezy egzaminacyjne podane przez prowadzącego.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Piotr Chabiera
Group instructors: Piotr Chabiera
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)