Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-42-08
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BC dla I roku II stopnia biologii
Przedmioty dla specjalności BSIM dla I roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI2_W06, BI2_W07, BI2_W08,

BI2_U01, BI2_U02, BI2_U03,

BI2_U05, BI2_U09, BI2_K03Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu studiów I stopnia Biologii

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej. Problematyka omawiana na seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnej biologii

Pełny opis:

Problematyka omawiana na seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnej biologii molekularnej, z akcentem na metody analiz genomu i proteomu roślin, zwierząt i człowieka, w tym metody stosowane we współczesnej diagnostyce chorób genetycznych, nutrigenomice i identyfikacji polimorfizmu organizmów; metody aplikacyjne stosowane we współczesnej botanice, entomologii i medycynie sądowej. Propozycje studentów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe w zakresie wiedzy:

EP1. Student zna podstawy empiryczne opisu zjawisk, zna zastosowanie metod matematycznych i statystycznych oraz narzędzi informatycznych

EP 2. Student zna kierunki rozwoju nauk biologicznych

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności:

EP3. Student umie zastosować metody oraz narzędzia informatyczne i statystyczne do analizy danych

EP4. Student ma umiejętność postawienia hipotezy badawczej oraz napisania pracy badawczej, potrafi posługiwać się językiem obcym

Efekty przedmiotowe w zakresie kompetencji społecznych:

EP5. Student myśli w sposób przedsiębiorczy, rozumie zobowiązania społeczne

7 ECTS:

- udział w seminariach 30h

- poszukiwanie literatury 60h

- przygotowanie wersji roboczej pracy magisterskiej 90h

- konsultacje z opiekunem pracy 30h

210h [210/30h = 7 ECTS]

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z seminarium obejmuje zaprezentowany przez studenta problem badawczy, który jest omawiany w grupie w formie dyskusji.

Ocena końcowa:

94 - 100% bardzo dobry (5.0)

88 - 93% dobry plus (4.5)

80 - 87% dobry (4)

70 - 79% dostateczny plus (3.5)

60 - 69% dostateczny (3)

poniżej 59,9% niedostateczny (2)

Wiedza:

Na ocenę 2 student nie spełnia wymogów dla efektów przedmiotowych w zakresie wiedzy.

Na ocenę 3 student na poziomie dostatecznym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie wiedzy.

Na ocenę 4 student na poziomie dobrym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie wiedzy.

Na ocenę 5 student na poziomie bardzo dobrym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie wiedzy.

Umiejętności:

Na ocenę 2 student nie spełnia wymogów dla efektów przedmiotowych w zakresie umiejętności.

Na ocenę 3 student na poziomie dostatecznym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie umiejętności.

Na ocenę 4 student na poziomie dobrym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie umiejętności.

Na ocenę 5 student na poziomie bardzo dobrym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie umiejętności.

Kompetencje społeczne:

Na ocenę 2 student nie spełnia wymogów dla efektów przedmiotowych w zakresie kompetencji społecznych.

Na ocenę 3 student na poziomie dostatecznym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie kompetencji społecznych.

Na ocenę 4 student na poziomie dobrym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie kompetencji społecznych.

Na ocenę 5 student na poziomie bardzo dobrym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer-Jakubek, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Anna Linkiewicz, Justyna Marchewka-Długońska, Piotr Matyjasiak, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Jerzy Romanowski, Jacek Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fajfer-Jakubek, Justyna Nowakowska
Prowadzący grup: Monika Fajfer-Jakubek, Justyna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

7 ECTS:

- udział w seminariach 30h

- poszukiwanie literatury 60h

- przygotowanie wersji roboczej pracy magisterskiej 90h

- konsultacje z opiekunem pracy 30h

210h [210/30h = 7 ECTS]

Skrócony opis:

Problematyka na seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnej biologii.

Pełny opis:

Problematyka na seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnej biologii molekularnej, z akcentem na metody analiz genomu i proteomu roślin, zwierząt i człowieka, w tym metody stosowane we współczesnej diagnostyce chorób genetycznych, nutrigenomice i identyfikacji polimorfizmu organizmów; metody aplikacyjne stosowane we współczesnej botanice, entomologii i medycynie sądowej. Propozycje studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz, Piotr Matyjasiak
Prowadzący grup: Anita Kaliszewicz, Piotr Matyjasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

7 ECTS:

- udział w seminariach 30h

- poszukiwanie literatury 60h

- przygotowanie wersji roboczej pracy magisterskiej 90h

- konsultacje z opiekunem pracy 30h

210h [210/30h = 7 ECTS]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Problematyka na seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnej biologii.

Pełny opis:

Problematyka na seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnej biologii molekularnej, z akcentem na metody analiz genomu i proteomu roślin, zwierząt i człowieka, w tym metody stosowane we współczesnej diagnostyce chorób genetycznych, nutrigenomice i identyfikacji polimorfizmu organizmów; metody aplikacyjne stosowane we współczesnej botanice, entomologii i medycynie sądowej. Propozycje studentów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)