Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

KN - Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-I-3-TechInf Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KN - Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

D.1/E.1.W4.

D.1/E.1.W5.

D.1/E.1.W8.

D.1/E.1.W9.


W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

D.1/E.1.U5.

D.1/E.1.U7.


W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

D.1/E.1.K1.

D.1/E.1.K4.

D.1/E.1.K5.

D.1/E.1.K8.

Wymagania wstępne:

Umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów internetowych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu dydaktyki cyfrowej i wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych w planowaniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych z języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Cykl 30 godzin zajęć jest zaplanowany w formie prezentacji narzędzi TIK i zasobów internetowych. Na zajęciach omówione będą różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami. Pojawią się także przykłady praktycznego wykorzystania mediów i narzędzi multimedialnych. Główne zagadnienia odnoszą się do propozycji edukacyjnych wydawnictw (multibooki, pomoce dydaktyczne o charakterze multimedialnym), działań projektowych (eTwinning), gotowych lekcji lekcji zdalnych, filmów edukacyjnych a także do rozwoju zawodowego nauczyciela.

Pełny opis:

Głównym celem uczenia się jest przyswojenie podstawowej wiedzy o TIK w edukacji i nabycie umiejętności sprawnego funkcjonowania w teleinformatycznym środowisku współczesnego świata w sposób świadomy i celowy. Poza tym ważne jest zapoznanie uczestników zajęć z publikacjami na temat edukacji cyfrowej, pozyskanie informacji o zasobach internetowych służących dydaktyce; przyswojenie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę materiałów dydaktycznych o charakterze multimedialnym i dobór właściwego narzędzia do wykonywania działań edukacyjnych.

Prezentacje, omówienia i analizy przykładów będą podstawą rozmów i dyskusji na temat potencjału dydaktycznego różnych aplikacji (edytory tekstu i czytniki immersyjne), narzędzi służących do wizualizacji pojęć (chmury tekstowe i wyrazowe) i tworzenia map myśli, tworzenia multimedialnych tablic związanych z omawianiem lektur (np. genially). Będą omawiane także wybrane internetowe audycje radiowe i filmy oraz serwisy internetowe wspierające samodzielną pracę ucznia ukierunkowaną etycznie (np. https://www.legalnakultura.pl/pl).

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenie wymaga poświęcenia poza zajęciami dodatkowych 5-7 godzin na samodzielną naukę i przygotowanie do sprawdzianu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz dostosowywania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym; konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu; sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów z zakresie nauczanego przedmiotu; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów; metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego przedmiotu, a także znaczenie kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy; dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów; promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej; kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów; kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenia podlegają:

A. Aktywność podczas zajęć.

B. Lektura zalecanej bibliografii.

C. Obecność na zajęciach. Dopuszczam dwie nieobecności.

D. Regularne wykonywanie i odsyłanie prowadzącemu zadań, weryfikujących postępy studentów w zakresie stosowania TIK w dydaktyce polonistycznej.

Praktyki zawodowe:

Materiały z zajęć mogą być wykorzystane w czasie praktyk nauczycielskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu dydaktyki cyfrowej i wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych w planowaniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych z języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Cykl 30 godzin zajęć jest zaplanowany w formie prezentacji narzędzi TIK i zasobów internetowych. Na zajęciach omówione będą różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami. Pojawią się także przykłady praktycznego wykorzystania mediów i narzędzi multimedialnych. Główne zagadnienia odnoszą się do propozycji edukacyjnych wydawnictw (multibooki, pomoce dydaktyczne o charakterze multimedialnym), działań projektowych (eTwinning), gotowych lekcji lekcji zdalnych, filmów edukacyjnych a także do rozwoju zawodowego nauczyciela.

Literatura:

1. Bryzek R., 2009, Prezentacja multimedialna na lekcjach języka polskiego, w: Dziak A., Żurek S., red., e-polonistyka, Lublin.

2. Kulig A., 2013, Język polski wprawiony w ruch – twórcze zastosowanie aplikacji Prezi w dydaktyce.

3. EDUNEWS.PL - portal o nowoczesnej edukacji - Akademia Cyfrowego Edukatora.

4. Walter N. [red.], 2016, Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej.

5. https://fina.gov.pl/edukacja/

6. http://bnd.ibe.edu.pl/

7. nplp.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu dydaktyki cyfrowej i wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych w planowaniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych z języka polskiego. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi narzędziami TIK oraz ich świadomym wykorzystywaniem w edukacji.

Zagadnienia, które będziemy omawiać na zajęciach:

1. TIK w edukacji polonistycznej.

2. Edukacja zdalna, hybrydowa.

3. Taksonomia Blooma a narzędzia TIK.

4. Metody prowadzenia zajęć, wspierające cyfrowy rozwój uczniów.

5. Uczenie kooperatywne.

6. Aplikacje cyfrowe w służbie edukacji: CANVA, DOKUMENTY GOOGLE, DYSK GOOGLE, GENIALLY, GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE FORMS, KAHOOT, MEMRISE, PADLET, QUIZIZZ, QUIZLET.

7. Współpraca międzynarodowa w ramach realizacji projektów eTwinning.

Literatura:

1. A. Janus-Sitarz, Funkcja formacyjna edukacji polonistycznej w czasach niepokoju, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością, red. naukowa K. Maciejak, M. Trysińska, Warszawa 2019.

2. M. Ostrowska, D. Sterna, Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach, CEO, Warszawa 2015.

3. A. Ślósarz, Metoda wizualizacji słów kluczowych wiersza, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością, red. naukowa K. Maciejak, M. Trysińska, Warszawa 2019.

Do pobrania: Pitler, Hubbel, Kuhn, Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, CEO: https://civitas.com.pl/pl/p/PITLER-HUBBEL-KUHN-EFEKTYWNE-WYKORZYSTANIE-NOWYCH-TECHNOLOGII/71

Wymagania wstępne:

Materiały opracowane w trakcie zajęć można wykorzystać podczas realizacji praktyk studenckich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.