Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-M-II-I-JezRek
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język reklamy
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09

KU2_U08

KU2_K05

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone językowi reklamy służą kształceniu umiejętności opisu, analizy i krytyki języka przekazów reklamowych.

Pełny opis:

Konwersatorium z języka reklamy służy wprowadzeniu studentów w problematykę opisu i analizy sposobów funkcjonowania języka w przekazach reklamowych. Analizie poddawane są teksty reklamowe oraz te elementy języka, które potencjalnie stanowią budulec werbalnej warstwy reklam.

Ogląd zasobów polszczyzny pozwala dostrzec wartość jej potencjału dla tworzenia reklam (m.in. bogactwo przymiotników, mechanizmy tworzenia zdrobnień i spieszczeń, sposoby hiperbolizacji semantycznej) oraz zwiększa świadomość językową studentów.

Literatura:

K. Skowronek, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 2001.

W. Śmid, Język reklamy, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W09: student zna w sposób pogłębiony kategorie językowe oraz ich funkcje i wartość semantyczną, potrafi je zidentyfikować w przekazach reklamowych

KU2_U08: student potrafi przeprowadzić analizę werbalnej warstwy przekazu reklamowego i ocenić jego wartość pod tym względem

KU2_K05: student jest przygotowany do analizy i krytycznej oceny języka przekazów reklamowych oraz samodzielnego tworzenia warstwy jezykowej takich przekazów.

Praca na zajęciach polega na:

- udziale w konwersatorium,

- przygotowywaniu się do zajęć w postci wyszukiwania danych reklam i materiału językowego,

- tworzeniu przykładowych tekstów reklamowych na zadany temat,

- przygotowaniu pracy zaliczeniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student właściwie identyfikuje wszystkie elementy językowe reklam, ich funkcje, wartość i wagę przekazu; przeprowadza pełną i spójną analizę języka reklamy i tworzy udane krótkie teksty reklamowe uwzględniające elementy omawiane na zajęciach.

Na ocenę dobrą student identyfikuje większość elementów języka reklam oraz ich funkcje i wartość; przeprowadza poprawną analizę języka reklamy i tworzy w miare poprawne teksty reklamowe uwzględniające elementy omawiane na zajęciach.

Na ocenę dostateczną student radzi sobie z idnetyfikacją niektórych elementów języka reklam, z udziałem innej osoby przeprowadza w miarę poprawną analizę języka reklamy i próbuje tworzyć tekst reklamowy uwzględniający elementy omawiane na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Karolczuk, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godzin.

Aktywne i kreatywne uczestnictwo w zajęciach oraz samodzielne przygotowywanie się do nich: 25 godzin.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 20 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)