Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-11-03lab
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia ogólna
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI1_U01,BI1_U02, BI1_K01


Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat morfologii, anatomii i wybranych aspektów fizjologii poszczególnych grup zwierząt, a także z podstawowymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w zoologii. Celem ćwiczeń jest nabycie przez studenta umiejętności praktycznych w stosowaniu poznanych technik i metod badawczych, a także umiejętności wyszukiwania i selekcji źródeł informacji z zakresu zoologii, krytycznej oceny informacji zawartych w tych źródłach oraz krótkiego zaprezentowania zdobytej wiedzy

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykłady

W obszarze wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i złożone uwarunkowania w zoologii, rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne

Efekt przedmiotowy 2 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu w podstawowe kategorie pojęciowe i terminologię biologiczną oraz ma znajomość rozwoju zoologii i stosowanych w niej metod badawczych

Ćwiczenia:

W obszarze umiejętności:

Efekt przedmiotowy 3 - absolwent potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze zoologii, przeprowadzać obserwacje oraz wykonać w terenie lub laboratorium pomiary zoologiczne

Efekt przedmiotowy 4 - absolwent potrafi właściwie dobrać źródła z zakresu zoologii i informacje z nich pochodzące, rozumie literaturę z zakresu zoologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim; potrafi krótko zaprezentować zdobytą wiedzę

W obszarze kompetencji społecznych:

Efekt przedmiotowy 5 - absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu zoologii

Metody i kryteria oceniania:

W obszarze wiedzy:

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu zoologii, nie rozumie procesów biologicznych

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu terminologię z zakresu zoologii, posiada ograniczoną wiedzę na temat procesów biologicznych

ocena 4 (db): student zna terminologię z zakresu zoologii, posiada ogólną wiedzę o ewolucji zwierząt, ich anatomii i fizjologii. Student jest świadomy aktualnych kierunków rozwoju zoologii

ocena 5 (bdb): student ma pełną wiedzę o terminologii i zakresie zainteresowań zoologii, umie analizować związki pomiędzy anatomią i fizjologią, potrafi ocenić przydatność odkryć naukowych dla rozwoju zoologii

W obszarze umiejętności

ocena 2 (ndst): student nie potrafi stosować podstawowych technik i narzędzi badawczych zoologii, przeprowadzać obserwacji lub wykonywać prostych pomiarów zoologicznych w laboratorium; nie potrafi korzystać z źródeł informacji z zakresu zoologii, nie potrafi korzystać z tekstów naukowych

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze zoologii, przeprowadzać obserwacje lub wykonywać proste pomiary zoologiczne w laboratorium; w ograniczonym stopniu korzysta z literatury, przygotowuje prezentacje z wykorzystaniem ograniczonych źródeł informacji

ocena 4 (db): student w przeciętnym stopniu potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze zoologii, przeprowadzać obserwacje lub wykonać proste pomiary zoologiczne w laboratorium; poprawnie korzysta z podstawowej literatury, przygotowuje prezentacje z wykorzystaniem wielu źródeł informacji, poprawnie selekcjonuje informacje

ocena 5 (bdb): student swobodnie stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze zoologii, przeprowadza obserwacje lub wykonuje proste pomiary zoologiczne w laboratorium; swobodnie korzysta z podstawowej literatury, w tym w j. angielskim, dokonuje analizy i syntezy informacji, krytycznie selekcjonuje źródła informacji przy przygotowywaniu prezentacji; w samodzielnej nauce wykracza poza zakres materiału obowiązującego na ćwiczeniach

W obszarze kompetencji społecznych:

ocena 2 (ndst): student nie wykazuje zaangażowania w przebieg zajęć

ocena 3 (dst): student jedynie w ograniczonym stopniu pogłębia i aktualizuje wiedzę przedmiotową; okazjonalnie bierze udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi i konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 4 (db): student wykazuje czynne zainteresowanie przedmiotem, stawia pytania, poszukuje na nie odpowiedzi; często bierze aktywny udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi i konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 5 (bdb): student wykazuje czynne zainteresowanie przedmiotem, bardzo często bierze aktywny udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi i konstruktywne uwagi krytyczne; regularnie sięga do czasopism i książek popularnonaukowych, a także do fachowych źródeł internetowych prezentujących najnowsze osiągnięcia w dziedzinie wiedzy

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk w ramach tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Matyjasiak
Prowadzący grup: Maciej Fuszara, Piotr Matyjasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z morfologią, anatomią i aspektami procesów fizjologicznych charakteryzujących poszczególne grupy zwierząt. Omawiane jest pochodzenie zwierząt wielokomórkowych, podział tkankowców ze względu na ich rozwój embrionalny, plany budowy zwierząt. Dużo uwagi poświęca się omówieniu ewolucyjnego różnicowania się struktur w odpowiedzi na oddziaływanie czynników środowiska. Na wstępie wymagana jest wiedza z biologii na poziomie licealnym

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z morfologią, anatomią i aspektami procesów fizjologicznych charakteryzujących poszczególne grupy zwierząt. Omawiane są zasady budowy i funkcjonowania zwierząt. Pochodzenie zwierząt wielokomórkowych, podział tkankowców ze względu na ich rozwój embrionalny, plany budowy zwierząt. Sposoby odżywania się zwierząt. Układy krążenia, układy odpornościowe, narządy wymiany gazowej. Mechanizmy osmoregulacji i wydalania. Układy endokrynne i hormony; rytmy biologiczne. Rozmnażanie się zwierząt. Budowa i funkcjonowanie układów nerwowych i narządów zmysłów. Dużo uwagi poświęca się omówieniu ewolucyjnego różnicowania się struktur w odpowiedzi na oddziaływanie czynników środowiska. Na wstępie wymagana jest wiedza z biologii na poziomie licealnym

Literatura:

Podstawowa

Campbell N.A., Reece J.B, Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Jackson R.B. 2013. Biologia. Rebis, Poznań

lub

Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W. 2016. Biologia. Multico, Warszawa (lub starsze wydania)

Uzupełniająca

Dzik J. 2011. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Hempel-Zawitkowska J. (red.) 2006. Zoologia dla uczelni rolniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Jurd R.D. 2007. Biologia zwierząt. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Internet – strony domowe wydziałów biologii, instytucji naukowych, a także konkretnych badaczy lub zespołów badawczych zajmujących się daną grupą organizmów lub konkretnym zagadnieniem biologicznym

Wymagania wstępne:

Znajomość biologii na poziomie liceum ogólnokształcącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Matyjasiak
Prowadzący grup: Piotr Matyjasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z morfologią, anatomią i aspektami procesów fizjologicznych charakteryzujących poszczególne grupy zwierząt. Omawiane jest pochodzenie zwierząt wielokomórkowych, podział tkankowców ze względu na ich rozwój embrionalny, plany budowy zwierząt. Dużo uwagi poświęca się omówieniu ewolucyjnego różnicowania się struktur w odpowiedzi na oddziaływanie czynników środowiska. Na wstępie wymagana jest wiedza z biologii na poziomie licealnym

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z morfologią, anatomią i aspektami procesów fizjologicznych charakteryzujących poszczególne grupy zwierząt. Omawiane są zasady budowy i funkcjonowania zwierząt. Pochodzenie zwierząt wielokomórkowych, podział tkankowców ze względu na ich rozwój embrionalny, plany budowy zwierząt. Sposoby odżywania się zwierząt. Układy krążenia, układy odpornościowe, narządy wymiany gazowej. Mechanizmy osmoregulacji i wydalania. Układy endokrynne i hormony; rytmy biologiczne. Rozmnażanie się zwierząt. Budowa i funkcjonowanie układów nerwowych i narządów zmysłów. Dużo uwagi poświęca się omówieniu ewolucyjnego różnicowania się struktur w odpowiedzi na oddziaływanie czynników środowiska. Na wstępie wymagana jest wiedza z biologii na poziomie licealnym

Literatura:

Podstawowa

Campbell N.A., Reece J.B, Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Jackson R.B. 2013. Biologia. Rebis, Poznań

lub

Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W. 2016. Biologia. Multico, Warszawa (lub starsze wydania)

Uzupełniająca

Dzik J. 2011. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Hempel-Zawitkowska J. (red.) 2006. Zoologia dla uczelni rolniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Jurd R.D. 2007. Biologia zwierząt. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Internet – strony domowe wydziałów biologii, instytucji naukowych, a także konkretnych badaczy lub zespołów badawczych zajmujących się daną grupą organizmów lub konkretnym zagadnieniem biologicznym

Wymagania wstępne:

Znajomość biologii na poziomie liceum ogólnokształcącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Matyjasiak
Prowadzący grup: Piotr Matyjasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Na wstępie wymagana jest wiedza z biologii na poziomie licealnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Matyjasiak
Prowadzący grup: Piotr Matyjasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład – udział w wykładach stacjonarnych (lub aktywność na platformie e-learningowej) - 30 godz.

Ćwiczenia – udział w ćwiczeniach stacjonarnych (lub aktywność na platformie e-learningowej) - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Przygotowanie do kolokwiów - 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Suma godzin -120.

Liczba ECTS: 120 godz./30(25) godz. ≈ 4


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)