Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Childbearing choices in contemporary world

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-CCCW-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Childbearing choices in contemporary world
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Wykłady monograficzne - Psychologia
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Psychologii
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

We wszystkich krajach rozwiniętych obserwujemy od kilku dekad spadek liczby urodzeń oraz wzrost udziału osób, które decydują się pozostać bezdzietne przez całe życie. Kurs oferuje interdyscyplinarną perspektywę na to zjawisko. Zostaną przedyskutowane teorie psychologiczne, wyjaśniające decyzje prokreacyjne oraz wyniki badań analizujących czynniki mające dla tych decyzji znaczenie.

Pełny opis:

W trakcie wykładu przedyskutowane zostaną główne czynniki, istotne dla motywacji do posiadania potomstwa oraz dla podejmowania decyzji o rodzicielstwie. Współcześnie obserwowane są takie trendy demograficzne jak opóźnianie rodzicielstwa, ograniczenie liczby dzieci w rodzinie oraz rosnący udział osób, które pozostają bezdzietne. U podłoża tych trendów leżą indywidualne decyzje kobiet i mężczyzn, którzy wkraczają w dorosłość. W trakcie wykładu przedyskutujemy podstawowe modele teoretyczne, wykorzystywane do wyjaśniania motywacji rodzicielskich oraz opisujące proces podejmowania decyzji prokreacyjnych. Przedyskutujemy rolę czynników biologicznych, psychologicznych, ekonomicznych i kulturowych w tym procesie.

Literatura:

Poniższa lista obejmuje podstawową lekturę wprowadzającą w zakresie ram teoretycznych. Dodatkowa lektura będzie sugerowana w ciągu semestru. W trakcie kursu Studenci będą proszeni o przeprowadzenie własnych poszukiwań literatury na temat różnych aspektów decyzji prokreacyjnych.

• Hoffman, L. W., & Hoffman, M. L. (1973). The Value of Children to Parents. In J. T. Fawcett (Ed.), Psychological Perspectives on Population (pp. 19-76). New York: Basic Books.

• Miller, W. B. (1994). Childbearing motivations, desires, and intentions: a theoretical framework. Genet Soc Gen Psychol Monogr, 120(2), 223-258.

• Miller, W. B. (2011). Differences between fertility desires and intentions: implications for theory, research and policy. Vienna Yearbook of Population Research, 9, 75-98.

• Klobas, J. E., & Ajzen, I. (2015). Making the Decision to Have a Child. In D. Philipov, A. C. Liefbroer, & J. E. Klobas (Eds.), Reproductive Decision-Making in a Macro-Micro Perspective (pp. 41-78). Dordrecht: Springer Netherlands.

• Frejka, T., Sobotka, T., Hoem, J. M., & Toulemon, L. (2008). Summary and general conclusions: Childbearing Trends and Policies in Europe. Demographic Research, 19, 5-14, doi:10.4054/DemRes.2008.19.2.

• McAllister, L. S., Pepper, G. V., Virgo, S., & Coall, D. A. (2016). The evolved psychological mechanisms of fertility motivation: hunting for causation in a sea of correlation. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1692), doi:10.1098/rstb.2015.0151.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu studenci będą rozumieć mechanizm podejmowania decyzji o posiadaniu potomstwa oraz znać rolę różnych czynników (biologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych) w tym procesie (PS_W02). Studenci poszerzą swoją wiedzę na temat metod analizy i interpretacji procesów podejmowania decyzji (PS_W03). Studenci rozwiną również kompetencje dotyczące samodzielnego poszukiwania informacji i samodzielnego uzupełniania wiedzy (PS_K03)

Punkty ECTS:

Udział w wykładzie – 30 h

Lektura tekstów – 60 h

Samodzielna praca (przegląd literatury, przygotowanie referatu) – 60 h

Przygotowanie do egzaminu – 30 h

(180 godzin / 30 = 6 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest pisemny egzamin końcowy (test), w którym należy uzyskać przynajmniej 60% punktów.

Ocenę z egzaminu można podwyższyć dzięki aktywnemu uczestniczeniu w zajęciach (w tym - dla chętnych - dzięki przygotowaniu krótkiego wystąpienia)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mynarska, Włodzimierz Strus, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Monika Mynarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

W roku akademickim 2021/2022 kurs realizowany jest on-line (e-learning), synchronicznie, za pośrednictwem platformy MS Teams. Aby uczestniczyć w kursie, Studenci muszą być w stanie korzystać ze swoich mikrofonów i kamer.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Monika Mynarska, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Monika Mynarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS:

Udział w wykładzie – 30 h

Lektura tekstów – 60 h

Samodzielna praca (przegląd literatury, przygotowanie referatu) – 60 h

Przygotowanie do egzaminu – 30 h

(180 godzin / 30 = 6 ECTS)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia odbywają się stacjonarnie, w Instytucie Psychologii UKSW (sala 1425).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Monika Mynarska, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Monika Mynarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS:

Udział w wykładzie – 30 h

Lektura tekstów – 60 h

Samodzielna praca (przegląd literatury, przygotowanie referatu) – 60 h

Przygotowanie do egzaminu – 30 h

(180 godzin / 30 = 6 ECTS)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Monika Mynarska, Michał Sękowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)