Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury greckiej - okres cesarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-HisLitGr-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury greckiej - okres cesarstwa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_WO7

FK1_U04

FK1_U02

Wymagania wstępne:

Znajomość starożytnej literatury greckiej z wcześniejszych okresów; znajomość historii Cestarstwa Rzymskiego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z dziejami literatury greckiej okresu cesarstwa rzymskiego (I-IV w. po Chr.; nie uwzględnia literatury chrześcijańskiej tego okresu). Celem jest też doskonalenie umiejętności analizy tekstów literackich z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z dziejami literatury greckiej okresu cesarstwa rzymskiego (I-IV w. po Chr.; nie uwzględnia literatury chrześcijańskiej tego okresu). Celem jest też doskonalenie umiejętności analizy tekstów literackich z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii.

Wykład ma charakter konwersatoryjny - jego częścią jest wspólna, krytyczna analiza wybranych pism autorów tego okresu. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metod dydaktycznych. Obejmuje twórczość poszczególnych pisarzy , a także różne działy tej literatury (romans grecki, retoryka, historiografia, poezja, literatura filozoficzna, pisma geograficzne, astronomiczne czy inne dotyczące poszczególnych dziedzin ówczesnej nauki).

Literatura:

Podręczniki:

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski I i II, Lublin 2005

K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003

Teksty źródłowe

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, prolog + dowolna księga

Dion Chryzostom, Czwarta mowa o królestwie, Mowa 18: O ćwiczeniu się w wymowie

Elian, Opowiastki rozmaite, ks. 3

Epiktet, Encheiridion

Filostrat, Żywoty sofistów (fragm.), Żywot Apolloniosa z Tyany (fragm.)

Galen, Zachęta do nauk

Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. 6; ks. 7, rozdz. 8-9

Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie lub Heliodor Opowieść etiopska

Longos, Dafnis i Chloe

Lukian, Sen, Licytacja żywotów filozoficznych

Marek Aureliusz, Rozmyślania

Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, ks. 1

Plutarch, O odwlekaniu kary przez bogów, O cnocie moralnej

Plutarch, Żywoty sławnych mężów: Solon, Aleksander Wielki, Waleriusz

Porfiriusz, Grota nimf, Żywot Pitagorasa

Sekstus Empiryk, Przeciw uczonym (dowolna księga (dowolny przekład)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z dziejami literatury greckiej okresu cesarstwa rzymskiego (I-IV w. po Chr.; nie uwzględnia literatury chrześcijańskiej tego okresu). Celem jest też doskonalenie umiejętności analizy tekstów literackich z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii.

Student zna historię literatury greckiej okresu cesarstwa, w tym twórców i ich dzieła, definiuje podstawowe pojęcia z tego obszaru, stosuje poprawną terminologię historyczno i teoretyczno-literacką., przygotowuje projekt, wyciąga wnioski na temat literatury greckiej okresu cesarstwa

Metody i kryteria oceniania:

FK1_WO7-1 zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu.

Na ocenę:

5 – absolwent wyróżnia się wiedzą na temat dziejów literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczości reprezentatywnych autorów tego okresu.

4 - dobrze zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu.

3 – dostatecznie zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu.

FK1_WO7-2 rozumie znaczenie literatury greckiej okresu Cesarstwa dla rozwoju cywilizacji europejskiej.

Na ocenę:

5 – absolwent wyróżnia się rozumieniem literatury greckiej okresu Cesarstwa dla rozwoju cywilizacji europejskiej.

4- dobrze rozumie znaczenie literatury greckiej okresu Cesarstwa dla rozwoju cywilizacji europejskiej.

3 – dostatecznie rozumie znaczenie literatury greckiej okresu Cesarstwa dla rozwoju cywilizacji europejskiej.

FK1_U04-1 – potrafi analizować poszczególne utwory oraz dokonywać ich interpretacji.

Na ocenę:

5 – absolwent wyróżnia się umiejętnością analizy poszczególnych utworów oraz ich interpretacją.

4 – dobrze potrafi analizować poszczególne utwory oraz dokonywać ich interpretacji.

3- dostatecznie potrafi analizować poszczególne utwory oraz dokonywać ich interpretacji.

FK1_U04-2 – potrafi zastosować podstawową terminologię oraz właściwe metody badawcze używane w analizie tekstów z okresu Cesarstwa.

Na ocenę:

5 – absolwent wyróżnia się umiejętnością stosowania terminologii oraz właściwych metod badawczych używanych w analizie tekstów z okresu Cesarstwa.

4 – dobrze potrafi zastosować podstawową terminologię oraz właściwe metody badawcze używane w analizie tekstów z okresu Cesarstwa.

3 – dostatecznie potrafi zastosować podstawową terminologię oraz właściwe metody badawcze używane w analizie tekstów z okresu Cesarstwa.

FK1_U02 – potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze z zakresu literatury greckiej z czasów Cesarstwa.

Na ocenę:

5 – absolwent wyróżnia się umiejętnością samodzielnego formułowania problemów badawczych z zakresu literatury greckiej z czasów Cesarstwa.

4 – dobrze potrafi formułować problemy badawcze z zakresu literatury greckiej z czasów Cesarstwa.

3 – dostatecznie potrafi formułować problemy badawcze z zakresu literatury greckiej z czasów Cesarstwa.

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z dziejami literatury greckiej okresu Cesarstwa Rzymskiego. Elementem zajęć jest wspólna analiza wybranych pism lub ich fragmentów, która ma służyć doskonaleniu umiejętności interpretowania twórczości najbardziej reprezentatywnych autorów.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na literaturze greckiej okresu Cesarstwa. Wykład jest prowadzony za pomocą nowoczesnych metodą dydaktycznych, połączony z prezentacją multimedialną. Jego częścią jest wspólna krytyczna analiza wybranych fragmentów tekstów źródłowych reprezentatywnych dla omawianych tematów. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr końcowego (zaangażowanie we wspólnej krytycznej analizie wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

1 godz. – konsultacje z prowadzącym wykład

9 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

20 godz. – przygotowanie do egzaminu, osobiste lektury

60 godz. – razem

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

1 godz. – konsultacje z prowadzącym wykład

9 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

35 godz. – przygotowanie do egzaminu, osobiste lektury

60 godz.= 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

wg opisu głównego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)