Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński w kontekstach kulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-JlacwKOn-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński w kontekstach kulturowych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

KU1_W03; KU1_W08


Umiejętności:

KU1_U08


Kompetencje:

KU1_K01.

Skrócony opis:

Nauka języka łacińskiego w europejskich i polskich kontekstach kulturowych.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych wiadomości wstępnych o języku łacińskim, alfabecie, wymowie, akcentowaniu, morfologii i składni oraz poznanie najważniejszych dzieł literatury łacińskojęzycznej (oryginały i tłumaczenia) i ich kontekstów kulturowych.

W trakcie zajęć podawane są także podstawowe informacje o etymologii i wpływie języka łacińskiego na języki nowożytne (Latina viva). Część teoretyczna wzbogacona jest licznymi ćwiczeniami oraz lekturą wybranych tekstów historyków, filozofów i poetów rzymskich, europejskich i polskich.

Literatura:

Teksty literaturo i kulturoznawcze:

• P. Grimal, A. Hus, Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej,

• K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu

• P. Veyne, Imperium grecko-rzymskie

• M. Brożek, Historia literatury łacińskiej

• A. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej

• J. Axer, Łacina jako język elit

• Z. Piszczek (red.), Mała encyklopedia kultury antycznej

Gramatyka:

- J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Homo Romanus (I-II), Wydawnictwo Draco

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN (lub inna)

- S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, Porta Latina Nova, PWN

- Hans H. Orberg, Lingua latina per se illustrata, wyd. Accademia Vivarium Novum.

Słowniki:

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, wyd. szkolne PWN;

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej i ich znaczenie dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej (KU1_W03).

Student posiada informacje na temat kompleksowej natury języka łacińskiego jako narzędzia komunikacji i interpretacji rzeczywistości zarówno w kontekście starożytnym i średniowiecznym, jak i współczesnym (KU1_W08).

Umiejętności:

Student potrafi analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, opracować wyniki własnych badań w zakresie kulturowych kontekstów funkcjonowania języka łacińskiego(KU1_U08).

Kompetencje:

Student potrafi aktualizować zakres posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze (KU1_K01).

Opis ETCS:

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 15 godzin

- przygotowanie do kolokwium - 5 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczane sa 3 nieobecności w semestrze*.

Zaliczenie 2 pisemnych kolokwiów w semestrze (tj. zaliczenie = minimum 60% poprawnych odpowiedzi), 2 kartkówek, wybranych sentencji łacińskich oraz opracowanie wybranego dzieła autora starożytnego w formie prezentacji. Na koniec roku - pisemne kolokwium końcowe na ocenę. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów, sentencji i lektur.

*W trybie nauczania zdalnego obecność jest sprawdzana poprzez logowanie się na platformie Moodle i Cisco WebEx w dniu zajęć.

Student otrzyma ocenę 5, jeśli:

- doskonale zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej i ich znaczenie dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej (KU1_W03);

- bez trudu rozpoznaje użyte w zdaniu najważniejsze konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego i dobrze zna terminologię z dziedziny językoznawstwa. Umiejętnie posługuje się słownikiem łacińsko-polskim (KU1_W08).

- potrafi analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, KU1_U08) oraz aktualizować zakres posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze (KU1_K01).

Student otrzyma ocenę 4, jeśli:

- zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej (KU1_W03);

- rozpoznaje użyte w zdaniu podstawowe konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego i zna podstawową terminologię z dziedziny językoznawstwa. Poprawnie posługuje się słownikiem łacińsko-polskim (KU1_W08).

- analizować i interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, KU1_U08), ciągle rozwijając swoje kompetencje w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze (KU1_K01).

Student otrzyma ocenę 3, jeśli:

- wymienia w stopniu zadowalającym chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej i najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej (KU1_W03);

- rozpoznaje użyte w zdaniu wybrane konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego i terminologię z dziedziny językoznawstwa. Potrafi posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim (KU1_W08).

- potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, KU1_U08) w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze (KU1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauka języka łacińskiego w europejskich i polskich kontekstach kulturowych.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych wiadomości wstępnych o języku łacińskim, alfabecie, wymowie, akcentowaniu, morfologii i składni oraz poznanie najważniejszych dzieł literatury łacińskojęzycznej (oryginały i tłumaczenia) i ich kontekstów kulturowych.

W trakcie zajęć podawane są także podstawowe informacje o etymologii i wpływie języka łacińskiego na języki nowożytne (Latina viva). Część teoretyczna wzbogacona jest licznymi ćwiczeniami oraz lekturą wybranych tekstów historyków, filozofów i poetów rzymskich, europejskich i polskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.