Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-HisFilC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:
Pełny opis:

Celem ćwiczeń z historii filozofii jest zapoznanie studentów z wybranymi - emblematycznymi – dziełami z zakresu zachodniej tradycji filozoficznej. Omówimy teksty epoki klasycznej: Platona, Arystotelesa i filozofii hellenistycznej (Epikura i stoików).

Na przykładzie „Wyznań” św. Augustyna pokażemy na czym polegało spotkanie filozofii greckiej z objawieniem chrześcijańskim, którego efektem była filozofia chrześcijańska dominująca w epoce średniowiecza.

„Rozprawa o metodzie” Kartezjusza pomoże nam zobaczyć na czym polegał przełom nowożytny w filozofii, tj. nowy jej początek przez zwrot ku podmiotowi. Esej Kanta „Co to jest oświecenie” pozwoli uprzytomnić na czym polegał oświeceniowy ideał autonomii rozumu - myślenia bez obcego kierownictwa. Naszą peregrynację po dziejach filozofii zakończymy lekturą fragmentów „Wykładów z filozofii dziejów” Hegla, który centralne zagadnienie filozofii przenosi z epistemologii na refleksję nad sensem dziejów.

Literatura:
Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę na temat wybranych klasycznych dzieł zachodniej z zakresu zachodniej myśli filozoficznej: starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Student ma umiejętność posługiwania się podstawową terminologią filozoficzną.

Student umie rozpoznać podstawowe stanowiska w dziedzinie ontologii i epistemologii.

Metody i kryteria oceniania:

100% oceny na podstawie pisemnego sprawdzianu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z historii filozofii jest zapoznanie studentów z wybranymi - emblematycznymi - dziełami zachodniej tradycji filozoficznej. Skupimy się na tekstach z filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej. 30 godzin ćwiczeń pomyślane jest jako uzupełnienie do wykładu z historii filozofii.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń z historii filozofii jest zapoznanie studentów z wybranymi - emblematycznymi – dziełami z zakresu zachodniej tradycji filozoficznej. Omówimy teksty epoki klasycznej: Platona, Arystotelesa i filozofii hellenistycznej (Epikura i stoików).

Na przykładzie „Wyznań” św. Augustyna pokażemy na czym polegało spotkanie filozofii greckiej z objawieniem chrześcijańskim, którego efektem była filozofia chrześcijańska dominująca w epoce średniowiecza.

„Rozprawa o metodzie” Kartezjusza pomoże nam zobaczyć na czym polegał przełom nowożytny w filozofii, tj. nowy jej początek przez zwrot ku podmiotowi. Esej Kanta „Co to jest oświecenie” pozwoli uprzytomnić na czym polegał oświeceniowy ideał autonomii rozumu - myślenia bez obcego kierownictwa. Naszą peregrynację po dziejach filozofii zakończymy lekturą fragmentów „Wykładów z filozofii dziejów” Hegla, który centralne zagadnienie filozofii przenosi z epistemologii na refleksję nad sensem dziejów.

Literatura:

Platon, Obrona Sokratesa

Platon, Państwo, ks. VII

Arystoteles, Metafizyka, ks. XII.

Epikur, List do Menojkeusa

Augustyn, Wyznania, ks. X-XIII.

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, cz. I-IV.

Kant, Co to jest Oświnienie?

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS

30 godz. - wykład - 1 punkt/

30 godz. - opracowanie lektur - 1 punkt.

30 godz. - przygotowanie do egzaminu - 1 punt.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)