Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-N11-HF3
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii nowożytnej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład: FI1_W01; FI1_W04; FI1_W05; FI1_W07; FI1_U04; FI1_U10;

ćwiczenia: FI1_W01; FI1_W04; FI1_W05; FI1_W06; FI1_W07; FI1_U04; FI1_U10; FI1_K02; FI1_K05

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz ontologii i epistemologii.

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych w okresie nowożytności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz ontologii i epistemologii.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć wykładowych jest prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych okresu nowożytnego. Na zajęciach przyjmuje się zatem połączenie perspektyw historycznej z problemową. Obszerność materiału uniemożliwia oczywiście prezentację wyczerpującej perspektywy na filozofię nowożytną. Dlatego prezentacja materiałów na wykładzie na z zasady charakter wprowadzający i szkicowy. Zakłada się wiedzę na temat historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. Dalszym celem tych zajęć jest wskazywanie prefiguracji teorii, które później doczekały się rozwinięcia współcześnie. Kurs wykładowy będzie obejmował myśl filozoficzną filozofów, którzy są już uznanymi „klasykami”, ale także przedstawiał koncepcje filozofów, którzy nie należą do pierwszego szeregu filozofów (np. Bolzano). Z kolei celem ćwiczeń jest zapoznanie się z tekstami źródłowymi oraz dyskusja nad nimi.

Literatura:

Literatura przeglądowa:

1. F. Copleston, "Historia filozofii", różne wydania.

2. W. Tatarkiewicz, "Historia filozofii", 3 tomy, różne wydanie.

3. J. Migasiński, "Filozofia nowożytna. Postacie / Idee / Problemy", Warszawa 2011.

4. Stanford Encyclopedia of Philosophy, online: https://plato.stanford.edu/

Literatura źródłowa:

1. "Filozofia włoskiego odrodzenia", Warszawa 1967, fragmenty.

2. F. Bacon, "Novum organum", tł. J. Wikarjak, Warszawa 1955, fragmenty.

3. N. Machiavelli, "Książę", różne wydania, fragmenty.

4. Kartezjusz, "Medytacje o filozofii pierwszej", różne wydania.

5. Kartezjusz, "Zasady filozofii", Warszawa 1960, fragmenty.

6. G.W. Leibniz, "Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła", przeł. M. Frankiewicz, Warszawa 2001.

7. D. Hume, "Traktat o naturze ludzkiej", Warszawa 1951, s. 151-121.

8. D. Hume, "Badania dotyczące rozumu ludzkiego", Warszawa 1977, s. 33-38, 53-57.

9. J. Locke, "List o tolerancji", Warszawa 1963, fragmenty.

10. J.-J. Rousseau, "Rozprawa o nierówności", w: tenże, "Trzy rozprawy z filozofii społecznej, Warszawa 1956.

11. I. Kant, "Krytyka czystego rozumu", przeł. R. Ingarden, różne wydania, fragmenty.

12. G.W.F. Hegel, "Fenomenologia ducha", różne wydania, fragmenty.

13. G.W.F. Hegel, "Wykłady z historii filozofii", t. 1, Warszawa 1994, fragmenty.

14. A. Schopenhauer, "O wolności ludzkiej woli", rózne wydania, fragmenty.

15. S. Kierkegaard, "Bojaźń i drżenie", przeł. J. Iwaszkiewicz, Łódź 1972.

16. M. Stirner, "Jedyny i jego własność", Warszawa 1995, fragmenty.

17. B. Bolzano, "Podstawy logiki", Kęty 2010, fragmenty.

18. A. Comte, "Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu", przekł. B. Skarga,

Warszawa 1973, s. 138-152.

Literatura przedmiotu:

1. T. Płużański, "Pascal", Warszawa 1974.

2. M. Maneli, "Machiavelli", Warszawa 1968.

3. "The Oxford Handbook of Descartes and Cartesianism", red. S. Nadler, T.M. Schmaltz, D. Antoine-Mahut, Oxford 2019.

4. T. Kroński, "Hegel", Warszawa 1966.

5. M. Żelazny, "Heglowska filzoofia ducha", Warszawa 2000.

6. M. Poręba, "Transcendentalna teoria świadomości. Próba rekonstrukcji semantycznej", Warszawa 1999.

7. W.V.O. Quine, "Dwa dogmaty empiryzmu", w: tenże, "Z punktu widzenia logiki. Dziewięć esejów logiczno-filozoficznych",

przeł. B. Stanosz, Warszawa 1996, s. 49-75.

8. "The Oxford Handbook of Schopenhauer", red. R.L. Wicks, Oxford 2020.

9. R.B. Brandom, "A Spirit of Trust. A Reading of Hegel's Phenomenology", Cambridge, London 2019.

10. G. Deleuze, "Nietzsche i filozofia", Łódź 2012.

11. J. Woleński, "Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska", Warszawa 1985.

12. D. Harvey, "Przewodnik po Kapitale Karola Marksa" T. I i II, Poznań 2018.

13. U. Kriegel, "Brentano's Philosopphical System: Mind, Being, Value", Oxford 2018.

14. "The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy", Oxford 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student wie czym jest dyscyplina historii filozofii nowożytnej, jak się kształtowała, zna główne jej nurty oraz zasady jej uprawiania, jak też ich przedstawicieli. Student zna zasady interpretacji tekstów z historii filozofii.

Umiejętności:

student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu historii filozofii, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie uzasadnić znaczenie zajmowania się nowożytna historią filozofii.

Kompetencje:

jest otwarty na racjonalne interpretacje dziejów problemów filozoficznych nowożytności.

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN I TERMIN: Weryfikacja wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu odbywa się w formie egzaminu pisemnego (pytania testowe) z zakresu materiału prezentowanego na wykładzie oraz zawartego we wskazanej literaturze.

Przewiduje się następującą skalę ocen za egzamin pisemny:

5,0 - 100 - 91% punktów

4,5 - 90 - 81% punktów

4,0 - 80 - 71% punktów

3,5 - 70 - 61% punktów

3,0 - 60 - 51% punktów

2,0 - 0 - 50 % punktów

EGZAMIN II TERMIN: W przypadku studentów, którzy uzyskali ocenę negatywną w I terminie, egzamin w II terminie ma formę egzaminu ustnego z zakresu materiału zawartego w sylabusie zajęć (losowanie pytań egzaminacyjnych z dostępnej puli). Studenci, którzy nie podeszli do egzaminu w I terminie, przystępują do egzaminu w II terminie na zasadach I terminu (egzamin pisemny).

W przypadku zajęć ćwiczeniowych: praca z tekstem oraz metody aktywizacyjne: pogadanka, praca w grupach. W ramach zajęć na kolejnych zajęciach studenci zapoznają się z kolejnymi istotnymi dla zrozumienia przemian filozofii współczesnej tekstami. Praca z tekstem polega na identyfikacji głównych pojęć dla danego nurtu filozoficznego lub autora, wskazaniu na podstawowe rysy stosowanej metody oraz ewentualnym streszczaniu wybranych fragmentów omawianych prac.

Na ocenę końcową zajęć ćwiczeniowych mają wpływ dwa elementy:

1) Obecność.

2) Ocena z kolokwium pisemnego.

Ocena końcowa jest średnią ważoną, przy czym obecność wypływa na ocenę na ostateczną ocenę jako 1/4 wagi, zaś ocena z kolokwium - 3/4 wagi ostatecznej oceny.

W przypadku obecności (poświadczonej wpisem na listę obecności) obowiązuje następująca skala:

7 obecności - 5,0

6 obecności - 4,0

5 obecności - 3,0

4 i mniej obecności - 2,0

Zajęcia ćwiczeniowe kończą się zaliczeniem pisemnym w postaci kolokwium. Pytania zamknięte (80 proc.) i otwarte (20 proc.) dotyczą zagadnień poruszanych na zajęciach oraz tekstów przerabianych podczas kursu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kucharski
Prowadzący grup: Dariusz Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Płotka
Prowadzący grup: Witold Płotka
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w wykładzie: 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów: 60

konsultacje: 20

przygotowanie do egzaminu: 40

SUMA GODZIN: 150 [150 : 30 (25) = 4]

LICZBA ECTS: 5

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych w okresie nowożytności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz ontologii i epistemologii.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć wykładowych jest prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych okresu nowożytnego. Na zajęciach przyjmuje się zatem połączenie perspektyw historycznej z problemową. Obszerność materiału uniemożliwia oczywiście prezentację wyczerpującej perspektywy na filozofię nowożytną. Dlatego prezentacja materiałów na wykładzie na z zasady charakter wprowadzający i szkicowy. Zakłada się wiedzę na temat historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. Dalszym celem tych zajęć jest wskazywanie prefiguracji teorii, które później doczekały się rozwinięcia współcześnie. Kurs wykładowy będzie obejmował myśl filozoficzną filozofów, którzy są już uznanymi „klasykami”, ale także przedstawiał koncepcje filozofów, którzy nie należą do pierwszego szeregu filozofów (np. Bolzano). Z kolei celem ćwiczeń jest zapoznanie się z tekstami źródłowymi oraz dyskusja nad nimi.

Literatura:

Literatura przeglądowa:

1. F. Copleston, "Historia filozofii", różne wydania.

2. W. Tatarkiewicz, "Historia filozofii", 3 tomy, różne wydanie.

3. J. Migasiński, "Filozofia nowożytna. Postacie / Idee / Problemy", Warszawa 2011.

4. Stanford Encyclopedia of Philosophy, online: https://plato.stanford.edu/

Literatura źródłowa:

1. "Filozofia włoskiego odrodzenia", Warszawa 1967, fragmenty.

2. F. Bacon, "Novum organum", tł. J. Wikarjak, Warszawa 1955, fragmenty.

3. N. Machiavelli, "Książę", różne wydania, fragmenty.

4. Kartezjusz, "Medytacje o filozofii pierwszej", różne wydania.

5. Kartezjusz, "Zasady filozofii", Warszawa 1960, fragmenty.

6. G.W. Leibniz, "Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła", przeł. M. Frankiewicz, Warszawa 2001.

7. D. Hume, "Traktat o naturze ludzkiej", Warszawa 1951, s. 151-121.

8. D. Hume, "Badania dotyczące rozumu ludzkiego", Warszawa 1977, s. 33-38, 53-57.

9. J. Locke, "List o tolerancji", Warszawa 1963, fragmenty.

10. J.-J. Rousseau, "Rozprawa o nierówności", w: tenże, "Trzy rozprawy z filozofii społecznej, Warszawa 1956.

11. I. Kant, "Krytyka czystego rozumu", przeł. R. Ingarden, różne wydania, fragmenty.

12. G.W.F. Hegel, "Fenomenologia ducha", różne wydania, fragmenty.

13. G.W.F. Hegel, "Wykłady z historii filozofii", t. 1, Warszawa 1994, fragmenty.

14. A. Schopenhauer, "O wolności ludzkiej woli", rózne wydania, fragmenty.

15. S. Kierkegaard, "Bojaźń i drżenie", przeł. J. Iwaszkiewicz, Łódź 1972.

16. M. Stirner, "Jedyny i jego własność", Warszawa 1995, fragmenty.

17. B. Bolzano, "Podstawy logiki", Kęty 2010, fragmenty.

18. A. Comte, "Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu", przekł. B. Skarga,

Warszawa 1973, s. 138-152.

Literatura przedmiotu:

1. T. Płużański, "Pascal", Warszawa 1974.

2. M. Maneli, "Machiavelli", Warszawa 1968.

3. "The Oxford Handbook of Descartes and Cartesianism", red. S. Nadler, T.M. Schmaltz, D. Antoine-Mahut, Oxford 2019.

4. T. Kroński, "Hegel", Warszawa 1966.

5. M. Żelazny, "Heglowska filzoofia ducha", Warszawa 2000.

6. M. Poręba, "Transcendentalna teoria świadomości. Próba rekonstrukcji semantycznej", Warszawa 1999.

7. W.V.O. Quine, "Dwa dogmaty empiryzmu", w: tenże, "Z punktu widzenia logiki. Dziewięć esejów logiczno-filozoficznych",

przeł. B. Stanosz, Warszawa 1996, s. 49-75.

8. "The Oxford Handbook of Schopenhauer", red. R.L. Wicks, Oxford 2020.

9. R.B. Brandom, "A Spirit of Trust. A Reading of Hegel's Phenomenology", Cambridge, London 2019.

10. G. Deleuze, "Nietzsche i filozofia", Łódź 2012.

11. J. Woleński, "Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska", Warszawa 1985.

12. D. Harvey, "Przewodnik po Kapitale Karola Marksa" T. I i II, Poznań 2018.

13. U. Kriegel, "Brentano's Philosopphical System: Mind, Being, Value", Oxford 2018.

14. "The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy", Oxford 2013.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Płotka
Prowadzący grup: Witold Płotka
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w wykładzie: 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów: 60

konsultacje: 20

przygotowanie do egzaminu: 40

SUMA GODZIN: 150 [150 : 30 (25) = 4]

LICZBA ECTS: 5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom zajęć: podstawowy.

Cele przedmiotu: Problematyka wykładu związana jest z przedstawieniem głównych myślicieli, nurtów, szkół, kierunków filozoficznych w okresie nowożytności. Przedstawienie dokonywać się będzie przez akcentowanie głównych problemów filozoficznych (ich punktów wyjścia i konsekwencji) ważnych w danym okresie filozofii i jednocześnie niezmiennych dla całego jej rozwoju.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz ontologii i epistemologii.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć wykładowych jest prezentacja wybranych koncepcji filozoficznych okresu nowożytnego. Na zajęciach przyjmuje się zatem połączenie perspektyw historycznej z problemową. Obszerność materiału uniemożliwia oczywiście prezentację wyczerpującej perspektywy na filozofię nowożytną. Dlatego prezentacja materiałów na wykładzie na z zasady charakter wprowadzający i szkicowy. Zakłada się wiedzę na temat historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. Dalszym celem tych zajęć jest wskazywanie prefiguracji teorii, które później doczekały się rozwinięcia współcześnie. Kurs wykładowy będzie obejmował myśl filozoficzną filozofów, którzy są już uznanymi „klasykami”, ale także przedstawiał koncepcje filozofów, którzy nie należą do pierwszego szeregu filozofów (np. Bolzano). Z kolei celem ćwiczeń jest zapoznanie się z tekstami źródłowymi oraz dyskusja nad nimi.

Literatura:

Literatura przeglądowa:

1. F. Copleston, "Historia filozofii", różne wydania.

2. W. Tatarkiewicz, "Historia filozofii", 3 tomy, różne wydanie.

3. J. Migasiński, "Filozofia nowożytna. Postacie / Idee / Problemy", Warszawa 2011.

4. Stanford Encyclopedia of Philosophy, online: https://plato.stanford.edu/

Literatura źródłowa:

1. "Filozofia włoskiego odrodzenia", Warszawa 1967, fragmenty.

2. F. Bacon, "Novum organum", tł. J. Wikarjak, Warszawa 1955, fragmenty.

3. N. Machiavelli, "Książę", różne wydania, fragmenty.

4. Kartezjusz, "Medytacje o filozofii pierwszej", różne wydania.

5. Kartezjusz, "Zasady filozofii", Warszawa 1960, fragmenty.

6. G.W. Leibniz, "Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła", przeł. M. Frankiewicz, Warszawa 2001.

7. D. Hume, "Traktat o naturze ludzkiej", Warszawa 1951, s. 151-121.

8. D. Hume, "Badania dotyczące rozumu ludzkiego", Warszawa 1977, s. 33-38, 53-57.

9. J. Locke, "List o tolerancji", Warszawa 1963, fragmenty.

10. J.-J. Rousseau, "Rozprawa o nierówności", w: tenże, "Trzy rozprawy z filozofii społecznej, Warszawa 1956.

11. I. Kant, "Krytyka czystego rozumu", przeł. R. Ingarden, różne wydania, fragmenty.

12. G.W.F. Hegel, "Fenomenologia ducha", różne wydania, fragmenty.

13. G.W.F. Hegel, "Wykłady z historii filozofii", t. 1, Warszawa 1994, fragmenty.

14. A. Schopenhauer, "O wolności ludzkiej woli", rózne wydania, fragmenty.

15. S. Kierkegaard, "Bojaźń i drżenie", przeł. J. Iwaszkiewicz, Łódź 1972.

16. M. Stirner, "Jedyny i jego własność", Warszawa 1995, fragmenty.

17. B. Bolzano, "Podstawy logiki", Kęty 2010, fragmenty.

18. A. Comte, "Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywizmu", przekł. B. Skarga,

Warszawa 1973, s. 138-152.

Literatura przedmiotu:

1. T. Płużański, "Pascal", Warszawa 1974.

2. M. Maneli, "Machiavelli", Warszawa 1968.

3. "The Oxford Handbook of Descartes and Cartesianism", red. S. Nadler, T.M. Schmaltz, D. Antoine-Mahut, Oxford 2019.

4. T. Kroński, "Hegel", Warszawa 1966.

5. M. Żelazny, "Heglowska filzoofia ducha", Warszawa 2000.

6. M. Poręba, "Transcendentalna teoria świadomości. Próba rekonstrukcji semantycznej", Warszawa 1999.

7. W.V.O. Quine, "Dwa dogmaty empiryzmu", w: tenże, "Z punktu widzenia logiki. Dziewięć esejów logiczno-filozoficznych",

przeł. B. Stanosz, Warszawa 1996, s. 49-75.

8. "The Oxford Handbook of Schopenhauer", red. R.L. Wicks, Oxford 2020.

9. R.B. Brandom, "A Spirit of Trust. A Reading of Hegel's Phenomenology", Cambridge, London 2019.

10. G. Deleuze, "Nietzsche i filozofia", Łódź 2012.

11. J. Woleński, "Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska", Warszawa 1985.

12. D. Harvey, "Przewodnik po Kapitale Karola Marksa" T. I i II, Poznań 2018.

13. U. Kriegel, "Brentano's Philosopphical System: Mind, Being, Value", Oxford 2018.

14. "The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy", Oxford 2013.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)