Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-3-TeorLit-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria literatury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03

FP1_U03

FP1_K01

To znaczy:

FP1_W03: zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych.

FP1_U03: potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP1_K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie ćwiczeń z poetyki prowadzonych na I i II roku filologii polskiej.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

1. zapoznanie studenta z tekstami teoretycznymi z XX i XXI wieku,

2. znaczące poszerzenie wiedzy teoretycznoliterackiej pozyskanej podczas ćwiczeń z poetyki (I-II rok filologii polskiej) z zakresu zagadnień teoretycznoliterackich,

3. umiejętność samodzielnej lektury tekstów teoretycznych, wyodrębnienie i interpretacja głównych tez,

4. nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretycznoliteracką w interpretacji dzieła literackiego i różnorodnych tekstów kultury.

Literatura:

I Opracowania ogólne

1. R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury, tłum. M. Żurowski, Warszawa 1976.

2. J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Warszawa 1998.

3. R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000.

4. U. Eco, O literaturze, tłum. J. Ugniewska, A. Wasilewska, Warszawa 2003 [wybrane rozdziały]/

5. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

6. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008 [wybrane rozdziały].

7. A. Compagnon, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2010 [wybrane zagadnienia].

8. D. Korwin-Piotrowska, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

9. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska. Tekstologia, Warszawa 2012.

10. T. Eagleton, Teoria literatury. Wprowadzenie, tłum. B. Baran, Warszawa 2015.

II Antologie

1. Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

2. Sztuka interpretacji, wybór i opracowanie H. Markiewicz, Kraków 1971-1973, t. I-II.

3. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1970, 1976-1992, t. I-V.

4. Genologia polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.

5. Teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, Kraków 1965-1986, t. I-VI.

6. Problemy teorii literatury, S. 1–4., Wrocław 1987-1998 [wydania późniejsze].

7. Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, wybór: H. Chudak i in., przedm. M. Żurowski, Warszawa 1998.

8. Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.

9. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

10. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

11. Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.

12. Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, Warszawa 2009.

13. Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, wybór i opracowanie H. Markiewicz, T. Walas, Kraków 2011, t. III.

14. Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

15. Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, red. D. Ulicka, Warszawa 2020 t. I-II.

III Słowniki

1. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1998 i wyd. następne.

2. P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum., oprac. i uzupełnieniami opatrzył S. Swiontek, wstęp A. Ubersfeld, Wrocław 1998.

3. M. Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, wstęp: S. Jaworski, Bielsko-Biała 1999.

4. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000, t. I-II.

5. K. Wyrwas, K. Sujkowska-Sobisz, Mały słownik terminów teorii tekstu, Kraków 2005 i in.

6. Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Wiedza:

FP1_W03: zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych.

Umiejętności:

FP1_U03: potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

Kompetencje społeczne:

FP1_K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

Wiedza:

 Na ocenę 5 (bardzo dobry): biegła i pogłębiona znajomość treści lektur obowiązkowych i treści podawanych podczas ćwiczeń; samodzielna (krytyczna) interpretacja tez teoretycznych; dobra znajomość nazwisk teoretyków literatury.

 Na ocenę 4,5/ 4 (dobry plus/ dobry): dobra znajomość lektury obowiązkowej wraz z poprawnością rozumienia głównych pojęć teoretycznych i tez przy ew. próbach dyskusji; dobra znajomość nazwisk teoretyków literatury; poprawne zrozumienie treści przekazanych podczas ćwiczeń; sprawność językowa.

 Na ocenę 3,5/ 3 (dostateczny plus/ dostateczny): hasłowa znajomość wykładanych treści; ogólnikowa znajomość przeczytanych i omówionych tekstów; błędy merytoryczne w ich referowaniu; nieznajomość nazwisk badaczy-literaturoznawców i tytułów ich prac; błędy językowe.

 Na ocenę 2 (niedostateczny): niespełnianie powyższych kryteriów.

Umiejętności i kompetencje:

 Na ocenę 5 (bardzo dobry): samodzielność (oryginalność) w ujęciu tematów prac zaliczeniowych; dyskusja (czy polemika) z problemami; umiejętność formowania w pełni poprawnej wypowiedzi pisemnej i ustnej.

 Na ocenę 4,5/ 4 (dobry plus/ dobry): umiejętność poprawnego omówienia lektur obowiązkowych i interpretacji utworów literackich; nieliczne uchybienia językowe.

 Na ocenę 3,5/ 3 (dostateczny plus/ dostateczny): słabsza niż dobra znajomość literatury obowiązkowej; referowanie tekstów i interpretacje w miarę poprawne; błędy językowe.

 Na ocenę 2 (niedostateczny): niespełnianie powyższych kryteriów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta wiedzy na temat zagadnień teoretycznoliterackich i osiągnięcie umiejętności posługiwania się nią w interpretacji dzieła literackiego i różnorodnych tekstów kultury.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

zaliczone następujące przedmioty:

Wstęp do nauki o literaturze (ćwiczenia);

Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia);

Poetyka (ćwiczenia).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=34846&notifyeditingon=1
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS

40 godz. samodzielna lektura tekstów teoretycznych;

10 godz. samodzielne przygotowanie się do sprawdzianów;

5 godz. konsultacje.

Łącznie: 55 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie studenta z tekstami teoretycznymi, udoskonalenie wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznoliterackich, nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretycznoliteracką w interpretacji dzieła literackiego i różnorodnych tekstów kultury.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

1. zapoznanie studenta z tekstami teoretycznymi,

2. udoskonalenie wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznoliterackich,

3. umiejętność lektury tekstów teoretycznych, wyodrębnienie zeń głównych tez,

4. nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretycznoliteracką w interpretacji dzieła literackiego i różnorodnych tekstów kultury,

5. ugruntowanie wiedzy, że teoria literatury jest podstawą uprawiania nauki o literaturze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie prac pisemnych: 10 godz.

samodzielna lektura artykułów teoretycznoliterackich: 20 godz.

Łącznie: 60 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

TEORIA LITERATURY ĆWICZENIA:

zaliczenie na ocenę (zaliczenie na ocenę po każdym semestrze).

TEORIA LITERATURY WYKŁAD:

egzamin.

ZOB.

Załącznik do Uchwały Nr 41/2021 Senatu UKSW z dnia 20 maja 2021 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)