Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Theory of Literature

General data

Course ID: WH-FP-I-3-TeorLit-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Theory of Literature
Name in Polish: Teoria literatury
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literary studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Preliminary Requirements:

(in Polish) Kompetencje w zakresie ćwiczeń z poetyki prowadzonych na I i II roku filologii polskiej.

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: zapoznanie studenta z tekstami teoretycznymi, udoskonalenie wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznoliterackich, kształcenie w zakresie nabycia umiejętności posługiwania się nią w interpretacji dzieła literackiego i różnorodnych tekstów kultury, poznanie dawniejszych i nowszych koncepcji teoretycznoliterackich.

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

1. zapoznanie studenta z tekstami teoretycznymi,

2. udoskonalenie wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznoliterackich,

3. umiejętność lektury tekstów teoretycznych, wyodrębnienie zeń głównych tez,

4. nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretycznoliteracką w interpretacji dzieła literackiego i różnorodnych tekstów kultury.

Bibliography: (in Polish)

I Opracowania ogólne

1. R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury, tłum. M. Żurowski, Warszawa 1976.

2. J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Warszawa 1998.

3. R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000.

4. U. Eco, O literaturze, tłum. J. Ugniewska, A. Wasilewska, Warszawa 2003 [wybrane rozdziały]/

5. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

6. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008 [wybrane rozdziały].

7. A. Compagnon, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2010 [wybrane zagadnienia].

8. D. Korwin-Piotrowska, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

9. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska. Tekstologia, Warszawa 2012.

10. T. Eagleton, Teoria literatury. Wprowadzenie, tłum. B. Baran, Warszawa 2015.

II Antologie

1. Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

2. Sztuka interpretacji, wybór i opracowanie H. Markiewicz, Kraków 1971-1973, t. I-II.

3. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1970, 1976-1992, t. I-V.

4. Genologia polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.

5. Teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, Kraków 1965-1986, t. I-VI.

6. Problemy teorii literatury, S. 1–4., Wrocław 1987-1998 [wydania późniejsze].

7. Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, wybór: H. Chudak i in., przedm. M. Żurowski, Warszawa 1998.

8. Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.

9. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

10. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

11. Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.

12. Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, Warszawa 2009.

13. Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, wybór i opracowanie H. Markiewicz, T. Walas, Kraków 2011, t. III.

14. Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

15. Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, red. D. Ulicka, Warszawa 2020 t. I-II.

III Słowniki

1. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1998 i wyd. następne.

2. P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum., oprac. i uzupełnieniami opatrzył S. Swiontek, wstęp A. Ubersfeld, Wrocław 1998.

3. M. Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, wstęp: S. Jaworski, Bielsko-Biała 1999.

4. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000, t. I-II.

5. K. Wyrwas, K. Sujkowska-Sobisz, Mały słownik terminów teorii tekstu, Kraków 2005 i in.

6. Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

KRYTERIA OCENIANIA

Wiedza:

Na ocenę 5 (bardzo dobry): biegła i pogłębiona znajomość treści lektur obowiązkowych i treści podawanych podczas wykładu i ćwiczeń; umiejętność porównania teoretycznych stanowisk badaczy; samodzielna (krytyczna) interpretacja tez teoretycznych.

Na ocenę 4+/4 (dobry+/ dobry): dobra znajomość lektury obowiązkowej wraz z poprawnością rozumienia głównych pojęć teoretycznych i tez przy ew. próbach dyskusji; dobra znajomość nazwisk badaczy, historyków i teoretyków literatury, a także ich szczególnych osiągnięć; poprawne zrozumienie treści przekazanych podczas ćwiczeń, sprawne posługiwanie się językiem polskim.

Na ocenę 3+/3 (dostateczny +dostateczny): hasłowa znajomość wykładanych treści; ogólnikowa znajomość tekstów podanych jako lektura obowiązkowa, bez umiejętności poprawnego merytorycznie ich zreferowania; nieznajomość nazwisk badaczy-literaturoznawców ani tytułów ich prac. Błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne.

Umiejętności:

Na ocenę 5 (bardzo dobry): samodzielna i krytyczna lektura tekstów teoretycznych, ew. umiejętność krytycznej oceny tez stawianych przez autorów, umiejętność uargumentowania własnego stanowiska; pełna poprawność ortograficzna, stylistyczna i interpunkcyjna pracy egzaminacyjnej; samodzielność (oryginalność) w ujęciu tematów, dyskusja (czy polemika) z przedłożonymi studentowi problemami. Pełna poprawność ortograficzna, stylistyczna i interpunkcyjna.

Na ocenę 4 (dobry): umiejętność poprawnej lektury obowiązkowej i treści przekazywanych podczas wykładu z możliwością ew. dyskusji o omawianych problemach; w pracach pisemnych – zadowalający stopień poprawności ortograficznej, stylistycznej i interpunkcyjnej.

Na ocenę 3 (dostateczny): słaba znajomość literatury obowiązkowej; referowanie tekstów w miarę poprawne, ale bez zrozumienia sensu stawianych tez i ich rozwiązań; względna poprawność w redagowaniu pisemnej lub ustnej pracy lub wypowiedzi; ograniczona znajomość języka polskiego: błędy w pisowni i wymowie nazwisk polskich i obcych, liczne błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15095
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne:

zaliczone następujące przedmioty:

Wstęp do nauki o literaturze (ćwiczenia);

Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia);

Poetyka (ćwiczenia).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: nabycie przez studenta wiedzy na temat zagadnień teoretycznoliterackich i osiągnięcie umiejętności posługiwania się nią w interpretacji dzieła literackiego i różnorodnych tekstów kultury.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne:

zaliczone następujące przedmioty:

Wstęp do nauki o literaturze (ćwiczenia);

Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia);

Poetyka (ćwiczenia).

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Wiesława Tomaszewska
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=34846&notifyeditingon=1
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 pkt. ECTS

40 godz. samodzielna lektura tekstów teoretycznych;

10 godz. samodzielne przygotowanie się do sprawdzianów;

5 godz. konsultacje.

Łącznie: 55 godzin.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: zapoznanie studenta z tekstami teoretycznymi, udoskonalenie wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznoliterackich, nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretycznoliteracką w interpretacji dzieła literackiego i różnorodnych tekstów kultury.

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

1. zapoznanie studenta z tekstami teoretycznymi,

2. udoskonalenie wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznoliterackich,

3. umiejętność lektury tekstów teoretycznych, wyodrębnienie zeń głównych tez,

4. nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretycznoliteracką w interpretacji dzieła literackiego i różnorodnych tekstów kultury,

5. ugruntowanie wiedzy, że teoria literatury jest podstawą uprawiania nauki o literaturze.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)