Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka reportażu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-PoReportażu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetyka reportażu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_W05

KU1 _ U09

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką twórczości „non-fiction” oraz wprowadzenie w obszar złożonej refleksji na temat (trudnych do uchwycenia, ruchomych) granic między tym, co uznawane jest za fikcjonalne a tym, co niefikcjonalne. Poprzez lekturę wybranych reportaży literackich, odbiór reportaży radiowych i telewizyjnych, a także poznanie innych form „pogranicznych” – m.in. filmów dokumentalnych, esejów, felietonów, pamiętników, listów, biografii – uczestnicy zajęć będą pogłębiać świadomość niestabilności granic między „fiction” a „non-fiction” oraz orientować się coraz lepiej w możliwych formach problematyzacji zagadnień związanych z tym obszarem badawczym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- zna podstawowe formy wypowiedzi o charakterze "pogranicznym"

- potrafi posługiwać się adekwatnymi narzędziami badawczymi do analizy reportażu pod kątem jego dokumentalnych i artystycznych walorów

- analizuje wypowiedzi o charakterze niefikcjonalnym, uwzględniając refleksję nad wymiarem etycznym

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę dostateczną student rozpoznaje gatunki twórczości non ficton, potrafi je scharakteryzować oraz trafnie interpretuje perspektywy narracyjne reportaży, opracowuje pisemnie zadane zagadnienie na elementarnym poziomie.

- na ocenę dobrą student sprawnie rozpoznaje gatunki twórczości non ficton, wykazuje się umiejętnością szczegółowej analizy i interpretacji reportaży oraz gatunków pokrewnych, opracowuje pisemnie zadane zagadnienie w stopniu satysfakcjonującym.

- na ocenę bardzo dobrą student sprawnie rozpoznaje gatunki twórczości non ficton, wykazuje się umiejętnością szczegółowej analizy i interpretacji reportaży oraz gatunków pokrewnych, opracowuje pisemnie zadane zagadnienie w sposób wysoce zadowalający, wykazuje się umiejętnością twórczej refleksji na tematy, będące przedmiotem uwagi w ramach zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt. ECTS

1 pkt. ECTS - 30 h - udział w zajęciach

1 pkt. ECTS - 25 h - przygotowanie do zajęć

1 pkt. ECTS - 25 h - indywidualna praca nad esejem dotyczącym tematyki zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt. ECTS

1 pkt. ECTS - 30 h - udział w zajęciach

1 pkt. ECTS - 25 h - przygotowanie do zajęć

1 pkt. ECTS - 25 h - indywidualna praca nad esejem dotyczącym tematyki zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)