Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do kulturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-Wst.ku-W-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kulturoznawstwa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_W02

KU1_U06

KU1_K01Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studentów w podstawowe zagadnienia związane z naukami o kulturze. Począwszy od pierwszych użyć terminu "kultura" (w języku łacińskim, a następnie w literaturze francusko- i niemieckojęzycznej), przez próby definiowania pojęcia, badania nad kulturą prowadzone w ramach tradycji filozoficznych, antropologicznych i socjologicznych, na ukształtowaniu się kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej (z dwóch pni - niemieckiego Kulturwissenschaft i brytyjskich Culture Studies) skończywszy, studenci zapoznają się ze specyfiką przedmiotu badań i perspektywy kulturoznawczej. W ramach przedmiotu studenci nabędą wiedzę o podstawowych pojęciach, koncepcjach i teoriach humanistyki - zarówno istotnych dla ukonstytuowania się refleksji kulturoznawczej, jak i specyficznych dla niej - którą to wiedzę będą mogli wykorzystać w dalszym toku studiów oraz własnej praktyce badawczej. Poznają też najważniejsze problemy współczesnej kultury.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student/ka:

- zna historię kształtowania się kulturoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych (KU1_WO1)

- rozumie wkład, jaki w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia) (KU1_WO2)

- Potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego

stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów,

(KU1_UO6)

- Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy

w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa (KU1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

zna historię kształtowania się kulturoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych (KU1_WO1)

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna historię kształtowania się kulturoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych

• na ocenę dobrą: student dobrze zna historię kształtowania się kulturoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna historię kształtowania się kulturoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych

Potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego

stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów,

(KU1_UO6)

na ocenę bardzo dobrą: student potrafi bardzo dobrze merytorycznie argumentować na rzecz określonego

stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów,

• na ocenę dobrą: student potrafi dobrze merytorycznie argumentować na rzecz określonego

stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów,

polem przedmiotowym nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania

• na ocenę dostateczną: student potrafi bdostatecznie merytorycznie argumentować na rzecz określonego

stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów,

- Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy

w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa (KU1_K01)

na ocenę bardzo dobrą: student jest bardzo dobrze przygotowany do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy

w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa

• na ocenę dobrą: student jest dobrze przygotowany do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy

w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa

• na ocenę dostateczną: student jest dostatecznie przygotowany do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy

w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa

- rozumie wkład, jaki w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia) (KU1_WO2)

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze rozumie wkład, jaki w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia)

• na ocenę dobrą: student dobrze rozumie wkład, jaki w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia)

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie rozumie wkład, jaki w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 3 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 3 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)