Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza porównawcza mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-2-AnPorMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza porównawcza mediów
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_U03

KU1_U08


Wymagania wstępne:

Student rozpoczynając ćwiczenia:

• posiada podstawową wiedzę o współczesnej literaturze i sztuce;

• zna elementarne terminy literackie i plastyczne;

• posługuje się językiem obcym w stopniu biernym.

Pełny opis:

Ćwiczenia przygotowują studenta do intermedialnego postrzegania zjawisk humanistycznych w perspektywie porównawczej. Student po zakończeniu zajęć potrafi:

• definiować podstawowe kategorie komparatystyki w kontekście mediów drugiego stopnia – literatury i malarstwa;

• wskazywać kryteria opisu relacji słowo/obraz;

• wyjaśniać zakres, istotę i kategorie badań komparatystycznych;

• analizować przekazy multi-, trans-, i ntermedialne;

• formułować wnioski dotyczące przemian kulturowych ikonosfery i logosfery;

• oceniać zaistniałe zmiany w ramach systemów komunikacyjnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy student:

• zna podstawową terminologię z zakresu pokrewnych dla nauk o kulturze i religii dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach);

• rozumie znaczenie tych dyscyplin dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa;

• zna wzajemne powiazania miedzy tymi dyscyplinami.

W zakresie umiejętności student:

• potrafi właściwie korzystać z trzech zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (do tworzenia danych, ich prezentacji oraz zarządzaniami nimi i ich analizy) w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa;

• potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy,

• potrafi działać zespołowo i przyjmuje różne role oraz doskonali kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca

student kończąc ćwiczenia:

- na ocenę 2 (ndst.):

• nie zna podstawowej terminologię z zakresu, pokrewnych dla nauk o kulturze i religii, dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach);

• nie rozumie znaczenie żadnej z wymienionych wyżej dyscyplin humanistycznych lub społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa;

• nie zna wzajemnych powiazań między wymienionymi wyżej dziedzinami a naukami o kulturze i religii;

- na ocenę 3 (dst.):

• zna podstawową terminologię z zakresu tylko jednej, pokrewnej dla nauk o kulturze i religii, dyscypliny humanistycznej lub społecznej (np. literaturoznawstwa lub nauki o sztuce lub nauki o komunikacji społecznej i mediach);

• rozumie znaczenie tylko jednej dyscypliny dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa;

• zna wzajemne powiazania tylko jednej wybranej dyscypliny z naukami o kulturze i religii;

- na ocenę 4 (db.):

• zna podstawową terminologię z zakresu dwóch, pokrewnych dla nauk o kulturze i religii, dyscyplin humanistycznych lub społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach);

• rozumie znaczenie tylko dwóch dyscyplin dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa;

• zna wzajemne powiazania tych dwóch dyscyplin z naukami o kulturze i religii;

- na ocenę 5 (bdb.):

• zna podstawową terminologię z zakresu pokrewnych dla nauk o kulturze i religii dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach);

• rozumie znaczenie tych dyscyplin dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa;

• zna wzajemne powiazania miedzy tymi dyscyplinami;

student kończąc ćwiczenia:

- na ocenę 2 (ndst.):

• nie potrafi korzystać z żadnych zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (do tworzenia danych, ich prezentacji oraz zarządzaniami nimi i ich analizy), dlatego nie może uzyskać wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa;

- na ocenę 3 (dst.):

• potrafi korzystać tylko z jednej zaawansowanej technik informacyjno-komunikacyjnych (np. tylko do tworzenia danych lub tylko do ich prezentacji lub tylko do zarządzaniami nimi i ich analizy) w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa;

- na ocenę 4 (db.):

• potrafi korzystać z dwóch zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (do tworzenia danych, ich prezentacji oraz zarządzaniami nimi i ich analizy) w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa;

- na ocenę 5 (bdb.):

• potrafi właściwie korzystać z trzech zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (do tworzenia danych, ich prezentacji oraz zarządzaniami nimi i ich analizy) w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa;

student kończąc ćwiczenia:

- na ocenę 2 (ndst.):

• nie potrafi planować i organizować indywidualnej pracy badawczej,

• nie potrafi działać zespołowo, zatem nie przyjmuje różnych ról w grupie i nie doskonali kompetencji oraz sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie;

- na ocenę 3 (dst.):

• potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy,

• nie potrafi jednak działać zespołowo, zatem nie przyjmuje różnych ról w grupie i nie doskonali kompetencji oraz sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie;

- na ocenę 4 (db.):

• potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy,

• potrafi działać zespołowo i przyjmuje różne role w grupie, jednak nie doskonali kompetencji i sprawności komunikacyjnych podczas pracy w grupie;

- na ocenę 5 (bdb.):

• potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy,

• potrafi działać zespołowo i przyjmuje różne role oraz doskonali kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie.

Ocena końcowa (zaliczenie na ocenę) na podstawie:

- obecności na zajęciach (wolno być dwa razy nieobecnym, trzecia nieobecność powoduje konieczność zaliczenia wszystkich trzech nieobecności, czwarta nieobecność stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów, uczęszczających na zajęcia Analiza porównawcza mediów)

- przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (za trzy aktywności udokumentowane plusem, można podnieść ocenę końcową z zajęć o pół oceny);

- dwóch testów cząstkowych (na platformie Moodle), których zaliczenie jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do testu końcowego;

- testu końcowego w formie odpowiedzi na pytania: otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru (na platformie Moodle).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 2 punkty

- udział w ćwiczeniach (30 godz.);

- lektura do zajęć, umieszczona na platformie Moodle (15 godz.);

przygotowanie do pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie, realizowanych na platformie Moodle (10 godz.);

- przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę, test realizowany na platformie Moodle (5 godz.).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS - 2 punkty (60 godz.)

- udział w ćwiczeniach (30 godz.);

- lektura do zajęć, umieszczona na platformie Moodle (15 godz.);

- przygotowanie do pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie,

realizowanych na platformie Moodle (10 godz.);

- przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę, test realizowany na platformie Moodle (5 godz.).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)