Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Administracja
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bibliotekarstwo
Big Data w Analityce Społecznej
Biologia
Chrześcijańska turystyka religijna
Człowiek w cyberprzestrzeni
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi
Ekologiczny transport przyszłości
Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Europeistyka
Filologia
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia włoska
Genealogia. Teoria i praktyka.
Historia
Historia sztuki
Kierownictwo Duchowe
Kreatywne pisanie
Kulturoznawstwo
Kurs
Kurs dokształcający : Trzeci cykl dla doktorantów
Literaturoznawstwo
Mariologia
Muzeologia
Nauki o Rodzinie
Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych
Ochrona Danych Osobowych w Kościele
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego
Podyplomowe Studium Teologii
Politologia
Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa
Praca Socjalna
Prawo
Prawo kanoniczne
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć
Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień
Socjologia
Stosunki i prawo międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna"
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie
Studia podyplomowe z etyki
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym
Zarządzanie jakością powietrza
Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie publiczne
chemia
filozofia
fizyka
informatyka
inżynieria środowiska
kierunek lekarski
matematyka
nauki o komunikacji społecznej i mediach
nauki o kulturze i religii
nauki o polityce i administracji
nauki o rodzinie
nauki prawne
psychologia
specjalistyczne studia teologiczne
specjalizacja Psychoterapia dzieci i młodzieży
teologia

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)