Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Administracja
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bibliotekarstwo
Biologia
Chrześcijańska turystyka religijna
Człowiek w cyberprzestrzeni
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi
Ekologiczny transport przyszłości
Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Europeistyka
Filologia
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia włoska
Genealogia. Teoria i praktyka.
Historia
Historia sztuki
Kierownictwo Duchowe
Kulturoznawstwo
Kurs
Kurs dokształcający : Trzeci cykl dla doktorantów
Literaturoznawstwo
Mariologia
Muzeologia
Nauki o Rodzinie
Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych
Ochrona Danych Osobowych w Kościele
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Ochrona środowiska
Pedagogika
Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego
Podyplomowe Studium Logopedyczne
Podyplomowe Studium Teologii
Politologia
Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa
Praca Socjalna
Prawo
Prawo kanoniczne
Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień
Socjologia
Stosunki i prawo międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna"
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych intelektualnie
Studia podyplomowe z etyki
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym
Zarządzanie jakością powietrza
Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie publiczne
chemia
filozofia
fizyka
informatyka
inżynieria środowiska
kierunek lekarski
matematyka
nauki o rodzinie
psychologia
specjalistyczne studia teologiczne
teologia

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)